SKF Sverige AB

SKF Sverige AB bedriver verksamhet i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Den huvudsakliga verksamheten är produktion av rullningslager, vilket bland annat innebär skärande bearbetning och härdning av metall. Bostäder förekommer i närområdet och genom industriområdet rinner Säveån, som är Natura 2000-klassad.

Farliga ämnen som hanteras

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av kontinuerlig lagring och hantering av härdsalt . I härdprocessen används saltet i smält form i släcknings- och anlöpningsbad. Ett antal övriga kemiska produkter t ex poler- och hydrauloljor används i processer för bearbetning av metallkomponenter.

Inom verksamheten förekommer också följande

Seveso-kemikalier; acetylen, gasol, metanol, syrgas och diesel, dock i mängder som med stor marginal understiger tröskelvärdena för Seveso.

Risker vid hantering

Riskanalyserna visar på att det finns risker i samband med hantering av brandfarliga gaser och i viss utsträckning även hanteringen av härdsalt. De händelser som identifierats i riskanalysen är i huvudsak brand, explosion och risk för läckage till omgivningen. Dessa händelser skulle kunna ge skador på SKF:s egendom och även på personer som vistas inom anläggningen. Inga händelser bedöms ge andra konsekvenser än obehag i form av brandlukt för människor som vistas utanför anläggningen.

Förebyggande åtgärder

SKF:s område är inhägnat och allmänheten har inte tillträde. Området är bemannat och erfaren personal genomför bevakningsronder dygnet runt.

Riskanalyser är en naturlig del av SKF:s verksamhet och genomförs vid förändringar och i övrigt vid behov. Omfattande rutiner finns för skydds- och brandronder i syfte att öka säkerheten. Hanteringen av brännbart material minimeras i lokaler där det förekommer heta ytor eller oxiderande kemikalier. Anläggningen underhålls och inspekteras kontinuerligt. På kritiska anläggningar genomförs ronder frekvent. Granskning av miljö- och säkerhetsarbetet sker genom ett flertal inspektioner och revisioner. Installerade brand- och läckagelarm syftar till att tidigt upptäcka avvikelser så att åtgärder kan vidtas omgående. Det finns även system (sprinkling, branddörrar, nödstopp för kemikalietillförsel, invallning av tankar, tättingar för dagvattenbrunnar etc.), rutiner och särskilt utsedd insatsstyrka för att minska konsekvenser av olyckor som trots allt kan inträffa. Utbildning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker liksom nödlägesövningar hålls löpande med berörd personal.

För mer information kontakta

Säkerhetschef eller Miljöchef

SKF Sverige AB Besöksadress: von Utfallsgatan 4

Postadress: 415 50 GÖTEBORG

Telefon: 031-337 1000

Hemsida: www.skf.com