SKF Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Den huvudsakliga verksamheten är produktion av rullningslager, vilket bland annat innebär skärande bearbetning och härdning av metall.

Lokalisering

SKF Sverige AB bedriver verksamhet i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Bostäder förekommer i närområdet och genom industriområdet rinner Säveån, som är Natura 2000-klassad.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av kontinuerlig lagring och hantering av härdsalt. I härdprocessen används saltet i smält form i släcknings- och anlöpningsbad. Ett antal övriga kemiska produkter t ex poler- och hydrauloljor används i processer för bearbetning av metallkomponenter.

Inom verksamheten hanteras även följande Seveso-kemikalier; acetylen, gasol, metanol, syrgas och diesel, dock i mängder som med stor marginal understiger tröskelvärdena för Seveso.

Vad kan hända?

Riskanalyserna visar på att det finns risker i samband med hantering av brandfarliga gaser och i viss utsträckning även hanteringen av härdsalt. De händelser som identifierats i riskanalysen är i huvudsak brand, explosion och risk för läckage till omgivningen. Dessa händelser skulle kunna ge skador på SKF:s egendom och även på personer som vistas inom anläggningen. Inga händelser bedöms ge andra konsekvenser än obehag i form av brandlukt för människor som vistas utanför anläggningen.

SKF:s område är inhägnat och allmänheten har inte tillträde. Området är bemannat och erfaren personal genomför bevakningsronder dygnet runt.

Riskanalyser är en naturlig del av SKF:s verksamhet och genomförs vid förändringar och i övrigt vid behov. Omfattande rutiner finns för skydds- och brandronder i syfte att öka säkerheten. Hanteringen av brännbart material minimeras i lokaler där det förekommer heta ytor eller oxiderande kemikalier. Anläggningen underhålls och inspekteras kontinuerligt. På kritiska anläggningar genomförs ronder frekvent. Granskning av miljö- och säkerhetsarbetet sker genom ett flertal inspektioner och revisioner. Installerade brand- och läckagelarm syftar till att tidigt upptäcka avvikelser så att åtgärder kan vidtas omgående. Det finns även system (sprinkling, branddörrar, nödstopp för kemikalietillförsel, invallning av tankar, tättingar för dagvattenbrunnar etc.), rutiner och särskilt utsedd insatsstyrka för att minska konsekvenser av olyckor som trots allt kan inträffa. Utbildning i brand-, miljö- och säkerhetsrisker liksom nödlägesövningar hålls löpande med berörd personal.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Säkerhetschef eller Miljöchef
SKF Sverige AB Besöksadress: von Utfallsgatan 4
Postadress: 415 50 GÖTEBORG
Telefon: 031-337 1000