Kostnad för tillstånd - brandfarlig vara

Principen är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska veta vad ett tillstånd kostar har tillstånden kategoriserats.

Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Avgifter

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara: 2420 kr exklusive moms
Exempel evenemang eller byggarbetsplats:

Generellt tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara: 4841 kr exklusive moms
Exempel återkommande tillfällig hantering ex mässhall:

Enkel hantering av brandfarlig vara: 6051 kr exklusive moms.
Exempel skola eller restaurang etc med bara en produkt

Mindre hantering av brandfarlig vara: 8471 kr exklusive moms.
Exempel obemannad bensinstation etc med ett fåtal produkter

Måttlig hantering av brandfarlig vara: 10891 kr exklusive moms
Exempel bemannad bensinstation, verkstad, försäljningsställe etc

Omfattande hantering av brandfarlig vara: 22388 kr exklusive moms
Exempel öppen hantering, industri etc

Mycket omfattande hantering av brandfarlig vara: 35700 kr exklusive moms
Exempel stor industri, tillverkning etc.

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1210 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1210 kronor.

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1815 kr.

Beslut om avslag debiteras med 3630 kr.