Tillstånd för gasol i restaurang

Många restauranger använder gasol som bränsle till spisar, grillar och värmare på sin uteservering. För att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Här kan du få hjälp med att komma igång med din ansökan.

1. Kontakta behörig gasolinstallatör

Börja med att kontakta en behörig gasolinstallatör. Installatören kan hjälpa dig med tillståndsansökan och därefter förbereda och planera installationen av gasolen. Om du väljer en auktoriserad och kunnig gasolinstallatör går installationen lättare och snabbare. En lista över behöriga gasolinstallatörer finns på www.gasforeningen.se

2. Ansök om tillstånd

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara görs hos Räddningstjänsten Storgöteborg. Ansökan ska innehålla information om olika saker för att vi ska kunna ge dig tillstånd att hantera gasol.

Checklista över dokument som du ska skicka med ansökan:

  • Situationsplan som visar hur gasolanläggningen ska placeras i förhållande till byggnader, industrier och vägar i området.

  • Planritning över byggnaden där gasolen ska hanteras. Placering av gasolbehållare, ventilation, fasadkonstruktion, utrymningsvägar, brandcellsindelning m.m.

  • Beskrivning av den planerade verksamheten.
  • Information om vem eller vilka som är utsedda till föreståndare ska finnas på föreståndarblanketten eller på tillståndsblanketten.
  • Översiktliga drifts- och skötselinstruktioner för anläggningen ska vara klara innan anläggningen tas i drift
  • Konstruktionsritning som visar: Gasolledning och rördragning, avstängningsventiler, placering av gasolbehållare, avstånd mellan gasolskåpet och dörrar, fönster eller andra öppningar i väggen, avstånd mellan gasolskåp och källartrappor, brunnar eller andra lägre ytor där läckande gasol kan samlas samt eventuell brandklassning av förvaringsskåpet

Kom ihåg att signera alla dokument.

Din ansökan granskas för att se om gasolanläggningen i din restaurang har förutsättning att hanteras enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd att installera gasolanläggningen.

3. Installera gasolanläggningen, men invänta avsyning

När du har fått ditt tillstånd kan du installera din gasolanläggning.

Om tillståndet endast är giltigt efter godkänd avsyning (avsyningsbevis) får du däremot inte börja använda den innan en slutkontroll är gjord, en så kallad avsyning. Av tillståndet framgår det om du måste boka en avsyning eller ej.

4. Utbilda gasolföreståndare

Gasolföreståndaren ska ha kunskap om hur gasolanläggningen fungerar och ansvarar för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera den övriga personalen om gasolens risker och hur den ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera gasolen vid stängningsdags och vad de ska göra om de känner gaslukt.

Den som driver verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och se till att de får den kunskap som behövs. Läs mer om föreståndare

5. Avsyning av gasolanläggningen

Efter att gasolanläggningen är installerad ska du anmäla till Räddningstjänsten Storgöteborg att installationen är färdig och att du vill ha en avsyning av anläggningen.

Då kommer vi till verksamheten för att göra en slutkontroll av gasolanläggningen. Om du inte får några anmärkningar så får du börja använda gasolanläggningen.

Dokument som ska finnas med i din ansökan

Din ansökan ska innehålla information om flera olika saker för att man ska kunna ge dig tillstånd att hantera gasol. Om du skickar med rätt information från början slipper du att skicka papper i efterhand och du sparar tid.

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi beslut i ärendet inom tre månader. Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.