Vanliga frågor till oss

Brandvarnare | Brandsläckare | Brandskydd hemma | Brandskyddskontroll och sotning | Placering av container | Övriga vanliga frågor |

Förvaring av

Mopeder och MC  | Båten | Däcken Brandfarlig vara |Grilla och elda ute | Sotning | Jobba på Räddningstjänsten | Brandorsak i siffror - statistik |

Allmänna lokaler

 Antal personer Flamskyddade textilierÖvernattning i allmänna lokaler |

Om brandvarnare

Var ska brandvarnare placeras?

Brandvarnare ska helst vara placerade i och utanför sovrum beroende på om du sover med öppen dörr eller inte. Mer specifikt hur brandvarnaren placeras finns i instruktionsboken som följer med när du köper brandvarnaren.

Behöver man ha brandvarnare i trapphusen i ett flerfamiljshus?

Trapphuset är den viktigaste utrymningsvägen i ett flerbostadshus. Därför är det lämpligt att ha brandvarnare i trapphuset för att bli tidigt varnad. Det finns inget lagkrav, men en brandvarnare på varje våningsplan är lämpligt.

Vad är skillnad mellan optisk och joniserande brandvarnare?

Optisk respektive joniserande brandvarnare är två olika tekniker för att upptäcka rök. Optiska brandvarnare aktiveras av att en ljusstråle bryts eller reflekteras och reagerar bättre på större partiklar som exempelvis bildas vid pyrande och sotande bränder.

Joniserande brandvarnare aktiveras av de spänningsstörningar som uppkommer då mindre rökpartiklar påverkas av joniserande strålning. Mindre rökpartiklar bildas främst vid öppna lågor. Oavsett vilken typ du väljer är det viktigaste att de finns och fungerar. Vid ny- och ombyggnation rekommenderas nätanslutna seriekopplade brandvarnare.

Hur kontrollerar jag min brandvarnare?

Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör detta minst en gång om året och när du varit hemifrån en längre tid. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent. Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.

Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta två gånger per år. Brandvarnaren har begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8–10 år. Brandvarnaren kan vara svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!

Kan jag köpa brandvarnare och släckare av räddningstjänsten?

Räddningstjänsten Storgöteborg säljer inte brandredskap. Brandredskap finns att köpa på de flesta stormarknader och hos brandredskapsfirmor.

Är det lag på att ha brandvarnare och släckare i bostaden?

Det finns ett allmänt råd som säger att du ska ha brandskyddsnivå motsvarande en brandvarnare hemma. Lagen om skydd mot olyckor, som bland annat reglerar brandskydd i hemmet, säger att du ska ha ett skäligt brandskydd hemma men ställer inte krav i detalj på vilken utrustning som ska finnas.

I bygglagstiftningen finns det krav på att alla nybyggda bostadslägenheter ska ha brandvarnare. Det är bara i speciella fall som det är krav på att man ska ha brandsläckare i sin bostad, men vi rekommenderar det.

Om handbrandsläckare

Vilken typ av handbrandsläckare bör jag ha?

Vilken handbrandsläckare man bör ha beror på vad som ska släckas. En del släckare är bättre än andra mot vissa typer av bränder. Men släckaren ska vara certifierad av SIS eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Fråga din försäljare.

Släckare för bostaden

Till hemmet rekommenderar vi handbrandsläckare med minst 6 kg pulver och lägsta klass 43A 233B C. Pulver är ett effektivt släckmedel mot de flesta typer av bränder.

Släckare för bilen

För bilen rekommenderar vi en handbrandsläckare om minst 2 kg pulver. Effektivitetsklassen bör vara lägst 13A 70B C

Husvagnen/husbilen

Här rekommenderar vi handbrandsläckare med 6 kg pulver, samma klass som för bostaden.

Kontoret

Skumsläckare, vattensläckare eller inomhusbrandpost och koldioxidsläckare rekommenderas för kontor.

Koldioxidsläckare är lämpligt vid brand i elektrisk utrustning då koldioxid är ett rent släckmedel som inte smutsar ner och inte leder ström. Den släcker dock inte brand i material som papper, trä och textilier

Skum är lämpligt vid brand i material som papper, trä och textilier samt vid brand i olja, plast och vätskor.

Hur kontrollerar jag min brandsläckare?

Kontrollera att tryckmätaren står på grönt minst ett par gånger per år, exempelvis i samband med att du kontrollerar dina brandvarnare.

Det finns olika färger på handbrandsläckare. Spelar det någon roll vilken färg jag har?

En brandsläckare är röd för att lätt kunna upptäckas. Hemma hos dig själv förväntas du veta var släckaren är placerad.

Men på allmänna platser, arbetsplatser e.t.c. - där det finns krav på att brandskyddsutrustning skall finnas - anser vi att handbrandsläckare ska vara röda. Personer som vistas här kan inte förväntas veta var en handbrandsläckare finns. Den röda färgen tillsammans med skyltning blir det tydligt var den är placerad.

Utbudet av ”designade” handbrandsläckare ökat. Vi önskar att alla skaffar släckare till sina hem och om designade släckare får fler personer att skaffa brandsläckare är det bara bra.

Om brandskydd hemma

Vem är ansvarig för brandskyddet i en bostadsrättsförening?

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret som fastighetsägare. Som boende ansvarar du för brandskyddet i din lägenhet. Gemensamma lokaler, exempelvis trapphus och tvättstuga, ingår i brandskyddsansvaret för föreningens styrelse.

Jag bor i hyresrätt, vem ansvarar för brandvarnaren?

I första hand regleras brandskyddsansvaret för din hyresrätt i ditt hyreskontrakt. Om det inte står något om det, bör fastighetsägaren stå för brandvarnaren och du stå för underhållet av den.

Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande brandskyddet?

Fastighetsägare och hyresvärden har allt brandskyddsansvar som inte är reglerat i hyreskontraktet till den enskilde hyresgästen. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för underhåll av tekniska installationer som brandgasventilation från trapphus och källarförråd eftersom hyresgästen inte själv har möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Kan jag förvara barnvagnen eller rullatorn i trapphuset?

Barnvagnar får inte placeras i trapphus. Fastighetsägaren kan ge upplysningar var du får ha barnvagnen. Saknas sådan plats måste barnvagnen förvaras i lägenheten. En barnvagn innehåller brännbart material som kan rökfylla ett helt trapphus vid brand. Att förvara en barnvagn, en rullstol eller annat brännbart material som kartonger, tidningar och liknande i trapphuset, ökar risken för anlagd brand och kan ge allvarliga konsekvenser. Barnvagn och rullstol hindrar vid utrymning och hindrar även räddningstjänsten vid en insats.

Rullatorer som inte innehåller brännbart material kan förvaras i trapphuset under förutsättning att de inte är i vägen vid utrymning. Utrymningsvägar ska ha en fri bredd om minst 0,9 meter.

Är lågenergilampor brandfarliga?

Räddningstjänsten Storgöteborg har inte sett tendenser till att lågenergilampor orsakar fler bränder än vanliga glödlampor. Det är dock viktigt att tänka på att lågenergilampans annorlunda storlek gör att den kan komma närmre brännbart material, exempelvis lampskärmen.

Behöver jag ha en brandstege monterad på min villa?

Om fönstrets underkant är mer än 5 meter från marken ska det finnas en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340, och som leder till säker plats.

Om det är mindre än fem meter väljer du själv om du vill komplettera med ex stege.

Jag bor på tionde våningen, hur kommer jag ut om det brinner?

Ditt hus är förmodligen byggt med ett brandsäkert trapphus eller motsvarande. Fråga din fastighetsägare vad som gäller. Fastighetsägaren är skyldig att känna till förutsättningarna för utrymning.

Loftgång

En loftgång är en utrymningsväg för de boende och räddningstjänstens angreppsväg vid en brand. Den ska därför hållas ren från brännbart material och den fria bredden ska vara minst 90 cm. Tänk också på att sjukvården använder loftgången för transporter med bår.

Även om det finns möjlighet att inreda med bord och stolar och ändå uppfylla riktlinjerna om fri bredd på 90 cm, så ökar mängden brännbart material i loftgången risken för brand med farliga brandgaser som följd.

Vid brand i en loftgång samlas brännbara gaser under takutsprånget och sprider branden i sidled, med risk för att branden tar sig in via fönster till lägenheterna.

Vid en tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor gör räddningstjänsten en bedömning i varje enskilt fall.

Kan räddningstjänsten göra en tillsyn i mitt hem?

Tillsyn är en del räddningstjänstens myndighetsutövning. Vilka objekt som ska besökas bestäms politiskt. En del av våra tillsynsobjekt är flerbostadshus. Det är inte möjligt att beställa en tillsyn. Räddningstjänsten Storgöteborg hjälper självklart till om du har frågor om ditt brandskydd. För en noggrann genomgång av brandskyddet i din bostad kan ett alternativ vara att kontakta ett brandskyddsföretag.

Jag har vatten i källaren, är det ett uppdrag för räddningstjänsten?

För att det ska kallas räddningstjänst krävs det att en olycka inträffat eller att det är överhängande fara för en olycka. Utöver detta ansvarar staten eller kommunen för en räddningsinsats om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Om något av dessa fyra kriterier försvinner är det inte räddningstjänst i lagens mening. Vi på Räddningstjänsten Storgöteborg har trygghet, säkerhet och omtanke som ledord och ser därför som egen ambition något bredare på vad som är räddningstjänst. Just vatten i källare kan vara räddningstjänst om det stiger okontrollerat och riskerar att skada övrig egendom. Det är alltid räddningsledare som ytterst avgör om det är räddningstjänst.

Är linolja farligt och vad gör jag med den indränkta trasan?

När linolja kommer i kontakt med syre startar en reaktion som alstrar värme. Linolja är som farligast då kontakten med luft är god, till exempel i papper, trassel eller trasor. För att undvika självantändning kan trasorna brännas eller dränkas in med vatten och läggas i en stängd burk eller liknande som hindrar att vattnet avdunstar.

Placering av container 

Det är viktigt att tänka på placeringen av containers även om de bara är tillfälligt uppställda, exempelvis vid renoveringsarbeten.

En öppen container på gatan bör alltid stå minst sex meter från en husfasad eller utskjutande tak. Om containern är täckt av obrännbart material och alltid är låst eller på annat sätt hindrar tillträde för obehöriga, kan avståndet kortas till fyra meter.

Vi rekommenderar dig även att kontakta ditt försäkringsbolag för speciella krav eller avtalsregler i frågan.

Om förvaring

Får jag förvara mopeden eller motorcykeln i källarförråd?

Generellt är det inte tillåtet att förvara mopeder eller motorcyklar i källarförråd gemensamma gångstråk, trappor, pannrum eller gemensamma lägenhetsförråd. Det är fastighetsägaren som bestämmer var det kan vara tillåtet att förvara motorfordon i fastigheten.

Detta gäller för en sådan lokal:

Rummet ska vara avskiljt från utrymningsvägar, trapphus och bostadslägenheter i lägst brandteknisk klass EI 60. För dörr gäller att denna ska vara tät och uppfylla lägst brandteknisk klass EI 60. Dörr mot källargång behöver vanligen inte dörrstängare om dörren ändå kan förväntas vara stängd och låst.

Rummet bör vara åtkomligt från utsidan av huset. I färdiga hus kan detta vara svårt, men vid nybyggnation bör det planeras på detta sätt. Brandfarlig vara, i detta fall motorbränsle, får endast förvaras i fordonets bränsletank.

Hur ska min båt vinterförvaras, avstånd till byggnader eller till andra båtar?

Det finns inga specifika avståndsregler men det är bra om det är minst en meter mellan båtarna så att du och utryckande styrka från räddningstjänsten har utrymme att agera vid en brand. Det är bra om båten är lätt att flytta vid ett tillbud för att undvika att branden sprider sig. På större uppläggningsplatser finns särskilda anvisningar – kontakta Räddningstjänsten.

Vad gäller vid förvaring av däck?

Vi rekommenderar att däck endast förvaras i utrymmen som är avsedda för förvaring exempelvis källarförråd eller garage. Förvaring på balkong kan öka brandrisken mot grannarnas lägenhet.

Hur mycket brandfarlig vara får jag förvara hemma och var får förvaringen ske?

Exempel på brandfarlig vara är gaser som gasol och acetylen och vätskor som lacknafta, bensin och tändvätska. Du får enbart förvara brandfarlig vara för hushållets behov.

I ett hushåll får maximalt förvaras 60 liter gasol, fem liter annan brandfarlig gas och 100 liter brandfarlig vätska.

Om mängden överstiger ska tillstånd för brandfarlig vara sökas. Behållarna som den brandfarliga varan lagras i får rymma olika stora mängder beroende på var de förvaras.

  • I lägenheter i flerbostadshus

får förvaras maximalt två gasolflaskor om vardera fem liter – en ansluten och en i reserv. Brandfarlig vätska i behållare som rymmer maximalt tio liter.

Förvaring i källare eller på vind är inte tillåten i flerbostadshus.

På balkongen får maximalt flaskor om 26 liter gasol (P11) och behållare om 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Är balkongen inglasad, gäller samma mängder som vid förvaring inne i lägenheten

  • I enfamiljshus och fritidshus

får i bostadsdelen förvaras gasol i flaskor om maximalt 26 liter (P11) och behållare om maximalt tio liter brandfarlig vätska.

På vinden är förvaring av brandfarlig vara är inte tillåten. I cistern får högst 10 000 liter eldningsolja för husets uppvärmning förvaras. I ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden får fem liter acetylen får hanteras. Brandfarlig gas och vätska förvaras med fördel i fristående eller avskilt förråd.

  • I gemensamhetsgarage

får ingen brandfarlig vara förvaras förutom i fordonets tank och reservdunk. I lös behållare får brandfarlig vara enbart förvaras om den är oåtkomlig för obehöriga.

Hanteringen ska följa lagen om brandfarliga varor och föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd i Beredskap (MSB). Det innebär att den brandfarliga varan ska förvaras i väl ventilerade lokaler. Brandfarlig gas får inte förvaras tillsammans med brandfarlig vätska.

Mer information om hantering och förvaring av brandfarlig vara i hemmet finns på MSB:s hemsida, www.msb.se.

Om att grilla och elda

Får man grilla på balkongen?

Det finns inget förbud mot att grilla på balkonger, men det får aldrig innebära en brandrisk. Se till att ha något att släcka med lätt tillgängligt. Tänk på att hyres- eller bostadsrättsföreningar kan ha egna trivselregler som innebär att det inte är tillåtet att grilla.

Hur långt från husfasaden ska en grill stå?

Det finns ingen regel för det men ett bra knep är att känna med handen om ifall fasaden känns varm. Om fasaden är minsta varm, måste grillen flyttas längre från fasaden.

Var får jag lov att elda?

Reglerna för var och när eldning är tillåten skiljer sig åt i olika kommuner. Miljöförvaltningen och i vissa fall gatukontor/tekniska förvaltningen i din kommun kan lämna besked om var och när eldning av exempelvis trädgårdsavfall får ske. Undantag från kommunens regler kan sökas hos miljöförvaltningen i kommunen.

Tänk på att eldning alltid ska ske med försiktighet och att det är du som är ansvarig för säkerheten. Ha vatten nära till hands och se upp med brännbart material i närheten av elden för att begränsa spridningsrisken. Släck glöden ordentligt med vatten och släng aldrig aska i soporna eller i naturen utan att vara absolut säker på att glöden är släckt.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Under vissa väderförhållanden utfärdar räddningstjänsten eller länsstyrelsen eldningsförbud. När eldningsförbud råder får du information om detta i massmedia, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten samt från MSBs brandriskkartor. Kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandfara i din kommun genom att ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för besked.

Vid eldningsförbud får du inte grilla i naturen. Däremot får du grilla i din trädgård och på grillplatser som är särskilt iordningställda av kommunen. Fastighetsägaren avgör om grillning på balkong är tillåten.

Får jag grilla i engångsgrillar även om det är eldningsförbud?

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken t.ex. murade, grävda och avskärmade. Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

I allmänna lokaler

Hur vet jag hur många personer som får vistas i en lokal?

Uppgifter om hur många personer som får vistas i en lokal finns i byggnadens brandskyddsdokumentation eller ritningar. Annars kan det vara svårt att veta vad som gäller. Dagens byggregler och handböcker kan vara ett hjälpmedel. Det som oftast begränsar hur många som får vistas i en lokal är golvyta och hur breda dörrarna är. Är du osäker ska du alltid ta kontakt med en brandkonsult eller räddningstjänsten. Oavsett vad uträkningar och bedömningsregler säger, är det alltid den som ansvarar för lokalen som ska se till att alla kan komma ut vid ett brandtillbud.

Hur ska en räddningsväg/brandväg vara utformad?

Räddningstjänsten Storgöteborg har tagit fram en beskrivning för hur en räddningsväg/brandväg ska vara utformad.Råd och Anvisning 110 - Räddningstjänstens insatstid och förmåga.pdf

När finns det krav på att gardiner, tyger och liknande ska vara flamskyddade?

I utrymningsvägar, exempelvis trapphus och utrymningskorridorer, ska brännbart material hållas till ett minimum. Det blir därför ett indirekt krav på att brännbart material ska vara flamskyddat eller inte bidra till rökutveckling. Motsvarande krav kan även finnas i samlingslokaler, där fler än 150 personer vistas.

Vad ska man tänka på vid övernattning i församlingshem, klubbstuga eller skola.

Byggnader ska vara avsedda för de verksamheter som de bedriver. Alla byggnader är inte gjorda för övernattning. Oftast bör brandskyddet vid en tillfällig övernattning motsvara brandskyddet i ett hotell. En del av de tekniska installationerna, bl.a. brand- och utrymningslarm, kan ersättas av tillfälliga åtgärder som exempelvis brandvakt.

Brandorsaker i siffror - statistik

Avser förbundsområdet Storgöteborg och är baserat på Räddningstjänstens statistik år 2021.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna?

Minst en fjärdedelav alla bränder bedöms vara avsiktliga, varav de flesta är bränder utomhus.

Den vanligaste brandorsaken i hemmet (över 30 %) är att man glömmer att stänga av spisen, så att mat eller annat brännbart material på spisen fattar eld. Andra vanliga brandorsaker i hemmet är tekniska fel i elektrisk utrustning och rökning.

Hur många bränder inträffar varje år?

2021 inträffade 1572 bränder, varav 47 procent var brand i byggnad. Resterande 53 procent inträffade utomhus, i till exempel skog och mark, fordon och containers.

Hur stor andel av bränderna är bostadsbränder?

2021 inträffade 491 bränder i bostäder, vilket motsvarar cirka 30 procent av alla bränder i vårt förbundsområde. Merparten av bostadsbränderna inträffar i flerbostadshus, cirka 65 procent.

Hur stor andel av alla bränderna är avsiktliga?

Minst en fjärdedel av alla bränder bedöms vara avsiktliga
Ca 50 procent av bränderna i och omkring skolor och förskolor bedöms vara avsiktliga.

Om sotning och brandskyddskontroll

Vad är skillnaden mellan brandskyddskontroll och sotning?

Sotningen är den löpande rengörningen av anläggningen. Brandskyddskontrollen är kontroll av hela anläggningen ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Denna kontroll görs mer sällan än sotningen/rengörningen.

Vad kostar en sotning/brandskyddskontroll?

Det beror på vad det är för typ av anläggning, byggnad och om det är sotning eller brandskyddskontroll. Se under sotningstaxa på vår hemsida Brandskyddskontroll och sotning

Måste sotaren komma hem till mig?

Ja enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll genomförs.

Kan jag sota själv?

Ja, men man måste ansöka om egensotning. Efter beviljande kan man få sota själv. Se under Sota själv - egensotning på vår hemsida Brandskyddskontroll och sotning

Vad händer om jag inte sotar?

Det blir en dålig funktion på anläggningen eftersom draget i anläggningen successivt minskar. Dessutom ökar risken kraftigt för soteld. En soteld ger en mycket hög temperatur inne i skorstenen som kan medföra brandspridning till andra byggnadsdelar och medföra en totalskada.

Vad gör jag om jag får soteld?

Ring alltid 112 om du får en soteld. Där får du anvisningar om vad som ska göras. Eftervärmen kan göra att det börjar brinna. Därför ska en sotaren kontrollera anläggningen innan du får elda igen.

Om att jobba på räddningstjänsten

Hur blir jag brandman?

Ett sätt att bli brandman är att gå SMO-utbildningen via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). För att bli anställd på hos oss krävs att du klarar de fysiska kraven. Meriterande är om du har jobbat eller vikarierat som brandman eller varit deltidsbrandman. Läs mer om att bli brandman

Hur blir jag Brandman RiB?

 Som brandman RiB har du beredskap en vecka var tredje eller fjärde vecka och då ska du kunna ta dig till din brandstation under alla dygnets timmar inom en viss tid. Läs mer om att bli deltidsbrandman

Hur många kvinnor arbetar som brandmän i Storgöteborg?

Räddningstjänsten Storgöteborg har idag ca tio kvinnliga brandmän

Övriga vanliga frågor

Hur får jag reda på var det har brunnit och vad som har hänt om jag hör brandbilar där jag är?

På Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida kan du se vilka larm vi har åkt på.
Du kan även ringa 113 13 - ett telefonnummer som allmänheten kan ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Kostar det något att få hjälp av räddningstjänsten?

Räddningstjänst finansieras via skattemedel. Åtgärder som är utöver räddningstjänst kan debiteras, i många fall via försäkringsbolag.

Är det olagligt att ringa 112 om det inte brinner?

I 16 kap 15 § i brottsbalken står det: ”Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år. Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2003:780).”

När man ringer 112, hur lång tid tar det innan räddningstjänsten är på plats?

Till 90 procent är räddningstjänsten på plats inom 10 minuter inom tätbebyggt område från det att vi blir larmade. Utanför tätort kan det ta något längre tid men oftast mindre än 20 minuter.

Hur många brandmän finns det på brandstationen? Hur många finns i tjänst dygnet runt?

På varje heltidsbrandstation inom RSG finns det en styrkeledare och 4-6 brandmän. Totalt inom Räddningstjänsten Storgöteborg finns det drygt 100 medarbetare i utryckande tjänst dygnet runt.

Vilka olika sorters brandbilar finns det och var finns bilarna?

Generellt finns det fem sorters bilar: Räddningsenhet: för brandsläckning och trafikolyckor. Vattenenhet: när det krävs extra vatten. Höjdenhet: då utrymning sker via räddningstjänsten. Terrängfordon: vid ex skogsbränder Befälsbil: personbil med blåljus samt olika sorters specialfordon.

Vad är det för skillnad mellan räddningstjänsten, brandkåren och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Brandkåren är en äldre benämning på räddningstjänsten. Anledningen till att de flesta kommuner har valt att byta namn är att uppdraget har breddats från att bara släcka bränder till att även hantera trafikolyckor, naturfenomen m.m. MSB är en nationellt övergripande expertmyndighet som stödjer och driver projekt tillsammans med Sveriges räddningstjänster. MSB har även hand om utbildning till brandman och befäl.

Är man skyldig som privatperson att stanna vid en olycka eller en brand?

Den som upptäcker eller får kännedom om en brand eller olycka som innebär fara för någons liv eller risk för någons hälsa eller för miljön ska, om det är möjligt, varna dem som är i fara och tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om fara för en brand eller en olycka.

Får brandbilar köra hur snabbt som helst vid utryckning?

Utryckningsfordon får bryta hastighetsbestämmelserna men aldrig köra så snabbt att trafikfara uppstår.

Vad ska jag göra som bilist om jag har en brandbil med påslagna blåljus och sirener bakom mig?

Oftast räcker det att hålla till höger och sakta ner något för att underlätta omkörningen för utryckningsfordon. Kom ihåg att alltid visa hänsyn i trafiken.

Får jag köra om en brandbil med påslagna blåljus?

Det är inte tillåtet att köra om utryckningsfordon med påslaget ljud- eller ljussignal.