SBA på hög nivå

Lagen säger att ansvaret för brandskyddsarbete ligger hos var och en, privatperson och företagare. Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du som ansvarig upprätta ett Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA . Kravet på SBA gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer.

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna

SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd.

Alla kan bidra till höjd säkerhet

Alla anställda ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen och kunna de
skyddsanordningar som finns. På så sätt kan alla vara med och arbeta för en säkrare verksamhet och arbetsmiljö

Ordning och reda på metodiskt vis

Det systematiska brandskyddsarbetet skapar ordning och reda på dina brandskyddsfrågor. I början krävs det lite mer arbete, men när det är igång blir det enklare. Med SBA skapar du rutiner i brandskyddsarbetet. Det innebär också att du kontrollerar och följer upp ditt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Båda metoderna är lätta att göra och tillvägagångssätten är mycket snarlika.

Många verksamheter har redan en inarbetad skyddsorganisation t.ex. internkontroll av arbetsmiljön. Denna organisation kan mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

Verksamheter på hög nivå

Här ingår byggnader och verksamheter som vanligtvis är stora och komplexa anläggningar. Riskbilden ökar kravet på djup och detaljer i byggnadsbeskrivning, organisation och underhållsrutiner. Dessa verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Exempel på dessa verksamheter kan vara

 • Vård, omsorg, kriminalvård.
  • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
  • Låsta instutitioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.
 • Förskoleverksamhet, skolverksamhet, skolbarnomsorg.
  • Om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
  • I markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
  • Där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.
 • Hotell och andra tillfälliga boenden.
  • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst femgästrum.
  • Byggnad för elevhem eller förläggning om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.
 • Samlingslokaler, restauranger, fritidsanläggningar.
  • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
  • Restauranger och andra liknande verksamheter somhar tillstånd att servera alkohol och där det finns plats för fler än 50 personer i samma lokal.
  • Fritidsanläggningar där det finns plats för fler än 1000 personer, helt eller delvisunder tak.
 • Industrier och verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn.
  • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. (Kontorspersonal räknas inte in)
  • Byggnader eller andra anläggningar med sammanlagd yta större än 2500 m2. (Kontorslokaler tas inte med vid beräkningen)
  • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
  • Industrier som omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 • Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden.
  • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
  • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
  • Statliga museum och andra museum som är berättigade till bidrag enligt förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
 • Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand.
  • Byggnader med fler våningar än 16 våningar ovan mark.
  • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2000 m2.
  • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.