Kostnad för tillstånd - explosiv vara

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Skylt explosiva varorFör att du ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

 
Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

 Typ

Avgift exkl moms

Godkännande av föreståndare..

Enkel hantering
Exempel; Dagsprängare utan egen förvaring etc

3 630 kr

6 050 kr

Mindre hantering av explosiv vara. .
Exempel; Fyrverkeriförsäljning, ammunition etc

8 471 kr

Större hantering.
Exempel; Sprängämnesförråd

13 917 kr

 

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1 210 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1 210 kronor.

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1 815 kr.