Kostnad för tillstånd - explosiv vara

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att du ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.
 
Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.  

Avgifter

Avgift utgår enligt bifogad pdf. Bilaga 3 Taxatabell för tillståndsprövning enligt LBE 2024.pdf