Tillstånd för fyrverkeriförsäljning

För att få sälja fyrverkeriartiklar måste du söka tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Här kan du få hjälp med att komma igång med din ansökan.

Tillståndsblankett för fyrverkeriförsäljning

MSB Handbok Förvaring av fyrverkerier1. Planera din verksamhet

Börja med att fundera på hur du ska utforma din verksamhet. Information om vad som gäller för försäljning och förvaring av fyrverkeriartiklar finner du i
MSB:s informationsbroschyr om försäljning av fyrverkerier
och
MSB:s handbok förvaring av explosiv vara.

Några av de grundläggande krav som gäller är:

Vid försäljningsplats

 • Får du inte hantera mer än ditt dagliga behov. I grund får du inte hantera mer än 25 kg (nettovikt krut) på försäljningsplats. Om du har väldigt stor hantering kan undantag ges om det styrks med försäljningsstatistik eller motsvarande utredning. Försäljningsplatsen ska vara väl skyddad mot tillgrepp.
 • Platsen ska vara helt fri från lättantändligt material på en radie av minst två meter.
 • Avstånd till brandfarliga vätskor och gaser ska vara minst 12 meter.
 • Platsen får inte ligga i direkt anslutning till en utrymningsväg.
 • Handbrandsläckare ska finnas bakom försäljningsdisken.

Vid förrådsutrymme:

 • Söker du tillstånd för mer än 25 kg och högst 100 kg fyrverkeriartiklar ska dessa förvaras i förråd som är avskilt från försäljningsplatsen och skyddad mot brand i lägst brandtekniskklass EI30.
 • I förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklar får försäljning inte förekomma.
 • Förrådet ska ha släckutrustning.
 • Förrådet ska glespackas. Det innebär att man packar högst 10 kg explosiv vara per m3.
 • Förråd för fyrverkeriartiklar ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska stöldskyddsföreningens Norm, SSF 200:4 Regler för mekaniskt inbrottsskydd.
 • Har du mindre än 25 kg får de förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller förråd med motsvarande tillträdesskydd.

Förrådsutrymme utomhus:

 • Förrådsutrymmet ska ha ett avstånd av minst fem meter till brännbart material eller annat som kan vålla brand.
 • Om vägg eller konstruktion intill lagerutrymmet är uppfört i lägst brandteknisk klass EI30 med obrännbar utvändig ytbeklädnad, utgår kravet på avstånd till den angränsande byggnaden från lagerutrymmet.
 • Räddningstjänsten rekommenderar att containerförråd förses med larm om den står utanför inhägnat område.

Dessa är några av de punkter som beskrivs i MSB:s råd som nämnts ovan. När du funderat igenom dessa och planerat din verksamhet så den uppfyller kraven, kan du gå vidare till nästa punkt.

 

2. Utse och utbilda föreståndare

Föreståndaren ska ha kunskap om hur verksamheten fungerar och ansvarar för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera den övriga personalen om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera fyrverkeriartiklarna från försäljningsplatsen vid stängningsdags.

Den som driver verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och se till att de får den kunskap som behövs, Läs mer om föreståndare.

 

3. Ansök om tillstånd

Ansök senast den 31 oktober om du planerar att sälja fyrverkerier till nyår.

Tillståndsblankett finner du här

Nu ska du ansöka om tillstånd för försäljning av fyrverkeriartiklar hos Räddningstjänsten Storgöteborg. Nedan följer de tillståndstyper du ska söka för:

 • Användning av explosiv vara - krävs för den som ska köpa fyrverkeriartiklar.
 • Förvaring av explosiv vara - krävs för den som har förråd och vill förvara fyrverkeriartiklar.
 • Försäljning av explosiva varor - krävs för den som ska sälja fyrverkeriartiklar.
 • Godkännande av föreståndare för explosiv vara. Föreståndare ska verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag samt de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Dokument som ska finnas med i din ansökan

På tillståndsblanketten framgår det vilka dokument som ska bifogas ansökan. Om du skickar med rätt information från början slipper du att skicka papper i efterhand och du sparar tid.

 • Riskutredning ska utföras enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. En utredning om risker är ett systematiskt sätt att granska förvaringen för att ange de risker som finns, värdera dessa och föreslå riskreducerande åtgärder. Målet är att hindra en oönskad explosion. Man kan i dessa fall se utredningen om risker som en checklista där man kontrollerar att föreskrifternas krav är uppfyllda.
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet, till exempel utbildningsintyg.
 • Dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att de har accepterat föreståndarskapet.
 • Karta över området med förråd, närliggande skyddsobjekt och platser för annan verksamhet. Avstånd mellan dessa ska vara angivna
 • Beskrivning och planskiss av försäljningslokal. Beskrivningen ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel skiss av lokalen är tillräckligt, så länge planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
 • Konstruktionsbeskrivning av förrådet (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), som visar hur förrådet konstruerats för att uppfylla kraven.
 • Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs), åskskydd (där så krävs) samt släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering).

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi beslut i ärendet inom tre månader. Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.

Din ansökan granskas för att se om försäljningslokalen och eventuellt förråd har de förutsättningar som krävs enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd till din verksamhet.

4. När du har fått tillstånd

När du har fått beslut om beviljat tillstånd och iordningsställt din försäljningsplats och ditt lagerutrymme i enlighet med de villkor som angivits i tillståndsbeslutet, kan du ta emot fyrverkeriartiklar för din verksamhet.

I samband med att beslut utfärdas får du en faktura på prövningsavgiften. Fakturan kommer i en separat försändelse.

Under pågående fyrverkeriförsäljning kan räddningstjänsten göra en tillsyn av din verksamhet. Tillsynen syftar till att säkerställa att lag, föreskrifter och eventuella tillståndsvillkor efterlevs. Om brister i hanteringen uppmärksammas vid tillsynen så kan verksamheten föreläggas att vidta åtgärder för att säkerställa en betryggande hantering. Vid brister som bedöms som allvarliga kan verksamheten beläggas med förbud eller få sitt tillstånd återkallat. Tillsynen är avgiftsbelagd.