Tillsyn av farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka verksamheter som ska klassas som farlig verksamhet och det är räddningstjänsten som utför tillsynen.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera de risker som kan orsaka allvarliga skador. Analysen ligger sedan till grund för bedömning av skälig beredskap i samband med tillsyn.

Skyldigheter för de verksamheter som klassats som farlig framgår av Allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet.

Kostnader

RSG tar inte ut någon avgift för tillsyn enligt 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor.