Inovyn Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Anläggningen i Stenungsund består av tre produktionssteg. Först tillverkas klor och natronlut av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen PVC (polyvinylklorid) av vinylkloriden. Slutprodukterna är natronlut, PVC och saltsyra. PVC (polyvinylklorid) är ett unikt material vars egenskaper kan skifta från mjukt och flexibelt till styvt och starkt. Den används bland annat till rör, kablar, golv, profiler, andra byggprodukter, blodpåsar och dialysslangar.

Anläggningen ingår i koncernen INVOVYN som bildades 1 juli 2015 som ett Joint Venture av INEOS ChlorVinyls och Solvay. INOVYN har 18 anläggningar i 10 länder i Europa.

Lokalisering

Verksamheten finns på Hjälmarevägen i Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering av sker av följande produkter i stor omfattning:
Inovyn hanterar stora mängder brandfarliga, giftiga och miljöfarliga varor. De som kan orsaka de allvarligaste konsekvenser är klorgas, vinylklorid, propen, klorväte och ammoniak. 

Vad kan hända?

  • Gasformigt giftutsläpp (klor, klorväte, ammoniak)
  • Brand eller explosion, mycket brandfarliga varor (EDC, VCM, eten, propen, väte, syrgas).

När det gäller risker för allmänheten är det bara gasformigt giftutsläpp från INOVYN som skulle kunna få konsekvenser direkt utanför anläggningens område. Brand eller explosion bedöms inte kunna skada människor utanför anläggningen, men kan leda till olägenheter från brandrök.

De Sevesokemikalier som finns listade ovan är de som bedöms kunna ha påverkan utanför INOVYNs område vid en incident. Om man känner en stickande kemikalielukt skall man direkt gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. INOVYN arbetar med att förebygga olyckor med olika säkerhetssystem, rutiner och utbildningar. På området finns bland annat gasvarnare för att de tidigt skall kunna upptäcka ett läckage och därmed förhindra olyckor

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Hjälmarevägen, Stenungsund
444 83 STENUNGSUND

Tel: 0303 87 500
Fax: 0303 87 560
E-post: info.stenungsund@inovyn.com