Vanliga frågor om solceller och laddning av elbilar/batterier

Detta är en samling av vanligt inkomna frågor och svar till oss.

För mer information om området, ta del av våra råd och anvisningar kopplat till området 
Hittar du inte svaret på din fråga, är du välkommen att kontakta oss på mejl raddningstjänsten@rsgbg.se eller telefon 031-335 2600

Solceller

Vad behöver jag generellt tänka på vid installering av solceller?

Installatörerna behöver vara certifierade och installationen ska genomföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Se RSG:s råd och anvisning för ytterligare information. Råd och anvisning 122 Solceller och batterilagersystem.pdf

Vilket avstånd behöver jag ha vid installation av solceller gentemot fastighetsgräns?

Det finns inga krav i boverkets byggregler om avstånd. Dock finns mått angivna i SEK Handbok 457 - Solceller - Råd och regler för elinstallationen, vilket försäkringsbolag kan ställa som krav.
Se även RSG:s råd och anvisning för ytterligare information, där det finns rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av byggnader.

Var bör jag placera växelriktare?

RSG rekommenderar att växelriktaren placeras nära solcellspanelerna för att spänningssatt likströmskablage ska hållas så kort som möjligt. Finns det säkerhetsbrytare för likström är växelriktarens placering av mindre betydelse. Även i det fall där likströmskablage är draget utvändigt kan växelriktaren placeras på annan plats.
Syftet med kort och synligt likströmskablage, ev. säkerhetsbrytare för likström, är att minska risken för att räddningstjänstens personal kommer i kontakt med kablage, exempelvis vid friläggning/sågning i konstruktioner vid bränder, där kablaget ligger dolt.

Var bör jag placera säkerhetsbrytare?

Vi rekommenderar att säkerhetsbrytare finns i de fall då växelriktaren är placerad så att likströmskablage ligger dolt i konstruktionen Säkerhetsbrytaren bör vara placerad i anslutning till solcellspanelerna eller i ett lämpligt utrymme (ex. fläktrum) på vind.

Hur bör jag markera kablaget till och från solcellerna

Frilagt likströmskablage bör förläggas synligt och tydligt utmärkt. Se exempel i RSG:s råd och anvisning. Råd och anvisning 122 Solceller och batterilagersystem.pdf

Behöver jag märka ut att det finns solceller på byggnaden?

Byggnaden bör märkas ut tydligt med exempelvis skylt. Förslagsvis bör detta finnas vid entrén eller vid centralapparaten om det finns automatiskt brandlarm på anläggningen. Se gärna våra råd och anvisningar om hur en utmärkning kan se ut. Råd och anvisning 122 Solceller och batterilagersystem.pdf

Elbilar

Är brandröken från en elbil som brinner farlig?

Generellt gäller att alla brandrökgaser alltid är giftiga. Vid brand i plaster i en bil som drivs av bensin/diesel bildas giftiga gaser så som kolmonoxid och vätefluorid. En elbil skapar liknade gaser som vid en vanlig bilbrand.

Är det vanligt att elbilar brinner?

Bränder i elbilar har enbart skett i ett fåtal tillfällen ur ett globalt perspektiv. Det är ovanligt att en brand startar i batterierna i elbilar. I de fall där detta trots sker, så är det normalt i de fall där batterit blivit skadat efter exempelvis en kollision. Många av de bränder som benämns som brand i elbil har i själva verket skett i den elektriska laddningsutrustningen. Vars brand sedan har spridit sig vidare.

Vi önskar installera laddplatser i garaget. Var bör vi placera dessa?

RSG önskan är att laddplatserna placeras så nära in/utfarten som möjligt, det finns dock inga nationella krav kring placering av laddplatser.

Vad behöver jag tänka på vid installation av laddplatser?

Laddplatser bör utföras enligt elsäkerhetsverkets rekommendationer. Låt ett behörigt företag installera utrustningen och kontrollera på Elsäkerhetsverkets hemsida att företaget är registrerat där med verksamhetstypen "Övriga anläggningar för användning av el".

Batterilagersystem

Vid en så kallad termisk rusning i batterier bildas det rök som är både giftig och brandfarlig. Vid dimensionering av sådana system bör det därför beaktas de risker detta innebär både för verksamheten/allmänheten, men även de risker som det kan innebära för räddningstjänstens personal. Batterier i termisk rusning är dels svårsläckta, vilket innebär att stora mängder släckvatten kan behövas och därefter omhändertas, och i ett slutet utrymme kan gaserna skapa en explosiv atmosfär.

Var bör jag placera batterilagersystemet?

Det bör placeras i ett brandtekniskt avskilt utrymme vilket är möjligt att ventilera, genom automatiska fläktar eller med möjlighet att från utsidan påbörja ventilation.
Om systemet är placerat i en container bör detta stå minst 8 meter från andra byggnader.

Hur bör jag placera säkerhetsbrytare?

Säkerhetsbrytaren bör placeras nära batterilagersystemet i de fall då systemet inte är placerat i närheten av växelriktaren.

Hur bör jag markera kablaget till och från batterilagersystemet?

Frilagt likströmskablage bör förläggas synligt och tydligt utmärkt.

Behöver jag märka ut att det finns batterilagersystem på byggnaden? 

Byggnaden bör märkas ut tydligt med exempelvis skylt. Förslagsvis bör detta finnas vid entrén eller vid centralapparaten om det finns automatiskt brandlarm på anläggningen. Se gärna våra råd och anvisningar om hur en utmärkning kan se ut.

Bör det finnas tryckavlastning?

Ja, erfarenhet säger tydligt detta. För system som är placerade i slutet utrymme bör det dimensioneras utifrån behöv av tryckavlastning i händelse av termisk rusning/explosion.

Behov av släcksystem?

Ja, större system bör antingen vara försett med ett lokalt släcksystem eller placerat så att räddningstjänstens insats inte försvåras. Detta innebär att det ska vara möjligt att vattenbegjuta batterisystemet från det fria eller från säker plats.