UnivarSolutions AB

UnivarSolutions AB hanterar och lagrar kemiska produkter och smörjoljor i Marieholms industriområde. De mängder som hanteras är i sådan omfattning att UnivarSolutions AB omfattas av den högre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Produkterna transporteras in till anläggningen via lastbil. Där lagras de, tappas i emballage samt i vissa fall blandas innan de levereras ut till kund via lastbilstransporter.

Exempel på hanterade ämnen

Brandfarliga

Alkoholer

Oxiderande, hälsoskadliga, miljöfarliga

Permanganater, Persulfater, Nitriter, Nitrater.

Frätande, miljöfarliga

Syror och baser (saltsyra, salpetersyra, fosforsyra, ammoniaklösning, natron- och kalilut, natriumhypokloritlösning.

Miljöfarliga

Smörjoljor

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats. De största riskerna kan härledas till om det skulle uppstå en större brand i kemikalielagret eller om kemikalier skulle blandas felaktigt med klorgasutveckling som följd. Om en större brand skulle uppstå i kemikalielagret kan det innebära skador på personal och anläggning. Röken kan också ge upphov till besvär för andra människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning samt efterföljande sanering.

Ett läckage eller spill av kemiska produkter kan förorena luft, mark och/eller vatten. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning, utspädning, neutralisation samt efterföljande sanering.

UnivarSolutions AB är skyldiga att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus.
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsens hemsida om Seveso

Adress och kontaktuppgifter

Marieholmsgatan 56, 415 02 Göteborg
Telefon: 031-838 000 (växel)