St1 Sverige AB, Depå Göteborg

St1:s anläggning i Göteborg är en del av St1 Sverige AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen via tillförsel från vårt raffinaderi men tillförsel kan även ske med fartyg. Utlastning sker till tankbilar, tåg och till fartyg. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från kommunens sida.

St1:s anläggning i Göteborg är en del av St1 Sverige AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge.

På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen via tillförsel från vårt raffinaderi men tillförsel kan även ske med fartyg. Utlastning sker till tankbilar, tåg och till fartyg. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från kommunens sida.

Risker

De petroleumprodukter som hanteras vid St1:s anläggning i Göteborg är både brandfarliga, hälso- och miljöskadliga. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har utförts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en tankbrand som allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en cistern. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte de kringboende.

Vid brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till Räddningstjänst och när de anländer tar de över om det fortfarande brinner.  Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand inträffar, t.ex. en cisternbrand, kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills SMC kommer. SMC står för Släckmedelscentralen och är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är därför mycket liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt Göteborgs hamn.

Förebyggande arbete

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Utlastningsplatser för tankbilar och järnvägsvagnar är utrustade med automatisk skumsläckning. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Säkerhetsnivå

Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver. Bolaget har tillståndsprövats enligt miljöbalken.

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensin- och etanolcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av produkter är tankbil eller järnvägsvagn kopplad till en gasåtervinningsanläggning som omhändertar gaserna som uppstår. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa.

Kontinuerliga revisioner

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten. Sevesotillsyn av myndigheter sker regelbundet, där dokumentation granskas och depåområdet kontrolleras. Protokoll från tillsynen kan begäras från St1 eller Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

Kontakta oss om du vill ha mer information

St1 Sverige AB
Cisterngatan 7,
418 34 Göteborg
Telefon växel 031-744 6000

Hemsida www.st1.se