Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Allmänna handlingar

RSG kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till RSG anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande -sparande, och gallring- slänga bort.

RSG behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig själv. Vi kan även få in personuppgifter från andra myndigheter. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats är du välkommen att kontakta RSG:s dataskyddsombud via dso@rsgbg.se  eller på telefon 031-335 2600.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter så som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, adress, mailadress eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar på RSG gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är RSG:s förbundsstyrelse som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta RSG:s dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-335 2600.

Vad är ändamålet med behandling av dina personuppgifter?

RSG behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter som räddningstjänst och myndighet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning eller ditt samtycke till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

RSG är en myndighet och bedriver räddningstjänst och förebyggande brandskydd för förbundets sex (6) medlemskommuner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i fullgörandet av vårt uppdrag som räddningstjänst, såsom exempelvis vid vår myndighetsutövning, men även utifrån annan gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden. Vår behandling av personuppgifter har sin legala grund främst i rättslig förpliktelse samt myndighetsutövning men därutöver har vi även andra legala grunder såsom samtycke vid exempelvis publicering av bilder på vår hemsida eller informationsbroschyrer samt rättslig förpliktelse avseende utbildningar om brandskydd inom vårt uppdragsområde.

I den mån vi behöver dina personuppgifter för annan grund än myndighetsutövning kommer vi att informera dig om varför vi behöver dina uppgifter, till vad vi ska använda dem och hur länge.

Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda på RSG som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av ditt ärende. Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av tillsynsförrättare, tillståndshandläggare, administrativ personal, brandskyddskontrollanter, styrkeledare eller insatsledare. I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till organisationer utanför den egna myndigheten som till exempel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, RSG:s sotarleverantörer m fl. Det kan även förekomma att dina personuppgifter lämnas ut som allmänna handlingar.

Tredje land

Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av RSG så länge som ändamålet med behandlingen kvarstår. Personuppgifterna kommer vidare att hanteras enligt de regler som gäller för RSG som till exempel dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet.
 • När som helst återkalla lämnat samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde och påverkar inte tidigare behandlingar.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar kan vissa av dessa rättigheter komma att begränsas.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter:

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Lämna inte ut känslig information via telefon eller e-post

Ingen anställd inom RSG kommer att fråga efter eller be dig lämna ut känsliga uppgifter om din person via telefon eller e-post. Med känslig information menar vi till exempel ditt personnummer, kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med RSG, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, DSF på datainspektionens webbplats

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss:

Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg Telefon (växel): 031-335 2700

Du kan kontakta på dso@rsgbg.se