Bild för länk -

Ras och skred

Varje år sker naturliga förändringar i naturen, inklusive mindre ras och skred. Dessa händelser är en del av naturens gång. Vid perioder med kraftiga regn kan risken för ras och skred öka i vissa områden.

Vad innebär ras och skred?

Ras och skred är snabba rörelser i marken som kan orsaka skador på både mark och byggnader. I många fall är dessa händelser resultatet av naturlig erosion. Ibland kan de dock utlösas av kraftig nederbörd eller mänsklig påverkan

Varningssignaler för ras och skred

Ras och skred kan inträffa plötsligt och oväntat. Det kan finnas tecken på att något är på gång:

  • Nya erosionsskador längs sluttningar nära vattendrag
  • Plötsliga sprickor i marken
  • Skador på ledningar och kablar som är nedgrävda
  • Lutande träd och stolpar

I Västsverige är risken för skred generellt sett högre än i övriga delar av landet, vilket kan ses på en karta på MSB:s hemsida. Om du märker tecken på skred, tveka inte att kontakta din kommun. I akuta situationer, ring alltid SOS-alarm, 112.

Samarbete för ökad säkerhet

Flera myndigheter samarbetar för att minska risken för ras och skred. Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar kontinuerligt med planering av vårt agerande och samverkan med andra myndigheter vid sådana händelser.

Din kommun har kunskap om hur markens stabilitet har utretts där du bor. Risker för ras och skred beaktas när bostäder planeras och byggs. I mitten av 90-talet infördes tydligare anvisningar på vilket sätt dessa frågor ska utredas.  
Trots förebyggande åtgärder från kommunens sida kan händelser ändå inträffa.

Har du frågor om ras och skred? Då kan du kontakta oss på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Mer information, bl.a. skillnader på ras och skred kan du läsa om på krisinformation.se