När det brunnit i bostaden

Har du råkat ut för en brand i ditt hem - av större eller mindre omfattning? Det är en uppskakande händelse som kanske också känns overklig. Det är svårt att veta vad man skall göra när man står ensam kvar sedan branden är släckt. Vart kan man vända sig för att komma tillbaka till ett normalt vardagsliv så snabbt som möjligt?

Många vill träffa dig

Flera personer från olika hjälpinstanser kan komma att vilja prata med dig med anledning av branden: räddningstjänstpersonal, sjukvårdare, polis, socialtjänsten, POSOM - Psykisk och socialt omhändertagande, restvärdesledare, försäkringstjänstemän med flera. Hur många och hur mycket beror på skadornas omfattning.

Restvärdesskydd

Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning.

Räddningstjänstpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Restvärdesledare

Vid mer omfattande skador kommer en restvärdesledare, ett brandbefäl med stor erfarenhet, till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen och kallar vid behov in olika saneringsföretag för att utföra det s.k. restvärdesarbetet. Det innebär bland annat att så snabbt som möjligt ta hand om skadad egendom.

Hemförsäkring

Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag står för kostnaden. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering.

Har du frågor om saneringen, tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Bostad

Om branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring.

Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du vända dig till din kommun eller stadsdelsförvaltning. Om du lämnar bostaden,  för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgifter till fastighetsägaren, restvärdesledaren eller polisen, om var de kan nå dig.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren.

Vid mer omfattande bränder är det en av restvärdesledarens uppgifter att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och tele kommer igång.

Polisutredning

Polisen och polisens tekniker utreder vad som kan ha orsakat branden såsom teknisk orsak, om det är en anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet.

Polisens uppgift är bland annat att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns på plats under själva släckningarbetet.

Brandplatsen kan spärras av, även för dem som bor i huset, i avvaktan på polisens undersökningar.

Försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Om det finns en restvärdesledare på platsen, kontaktar också denne försäkringbolaget men du måste även själv göra en skadeanmälan.

Viktiga dokument

Om du inte kan bo kvar kan det vara viktigt för dig att ta med en del värdehandlingar och dokument som kreditkort,nycklar, bankfacksnycklel, försäkringsdokument, pass, betyg och fotoalbum.