Göteborgs Hamn AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Göteborgs Hamn AB är Skandinaviens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter

Energihamnen, som omfattar Skarviks-, Rya- och Torshamnen, tillhandahåller mark, kajer, utrustning, säkerhetssystem och annan erforderlig service åt kunder som lossar, lastar och distribuerar olje- och energiprodukter samt kemikalier.

I Syrhåla är Göteborgs Hamn verksamhetsutövare för bergrum 4, vilket används för lagring av inläckande vatten från bergrum 1 och 3. Det är verksamheten i bergrum 4 som omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Utöver vatten innehåller bergrum 4 även små mängder föroreningar av olja på ytan och brännbara gasformiga kolväten. Vatten från bergrum 4 renas och avleds till Göta älv.

Lokalisering

Bergrummet är lokaliserat i Syrhåla.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning: Brandfarliga gasformiga kolväten.

Vad kan hända?

Den största risken i verksamheten är antändning av gas vilket skulle kunna medföra brand eller explosion med konsekvenser för personer i anslutning till anläggningen eller miljön. Därav är hantering klassad enligt Sevesolagstiftningen för den lägre kravnivån och omfattas av Länsstyrelsens tillsyn.

Inverkan på miljö består i att gasformiga kolväten facklas av vid behov.

Skalskydd runt anläggningen medför att allmänheten inte vistas inom bergrummets område och det finns ingen känslig bebyggelse i området. Vid händelse som kan innebära fara, såsom brand, larma Räddningstjänsten på 112 och sätt dig själv i säkerhet. Vid iakttagelser eller mindre händelse utan fara kontakta Port Entry Securitycentralen på 031-368 75 66.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Operativt ansvarig, Energihamnen
Telefon 031-368 7509

Miljöansvarig, Energihamnen
Telefon 031-368 7543