Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. I Göteborgs Hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter

Energihamnen, som omfattar Skarviks-, Rya- och Torshamnen, tillhandahåller mark, kajer, utrustning, säkerhetssystem och annan erforderlig service åt kunder som lossar, lastar och distribuerar olje- och energiprodukter samt kemikalier.

I Syrhåla finns fyra bergrum, varav bergrum 1, 3 och 4 hör till Energihamnens verksamhet. Verksamhetsutövare för råoljelagring i bergrum 1 och 3 är Scandinavian Tank Storage (STS). Göteborgs Hamn är verksamhetsutövare för bergum 4, vilket används för lagring av inläckande vatten från bergrum 1 och 3. Utöver vatten innehåller bergrum 4 även små mängder föroreningar av olja på ytan och brännbara gasformiga kolväten. Vatten från bergrum 4 renas och avleds till Göta älv.

Bergrum 2 ägs och drivs av GRYAAB.

Risker och åtgärder för allmänheten

Risken för olyckor vid lagring av vatten, olja och gas i bergrum 4 bedöms vara mycket osannolik på grund av den begränsade mängden. Den största risken i verksamheten är antändning av gas vilket skulle kunna medföra brand eller explosion med konsekvenser för personer i anslutning till anläggningen eller miljön. Därav är hantering klassad enligt Sevesolagstiftningen för den lägre kravnivån och omfattas av Länsstyrelsens tillsyn. För information om tillsyn av bergrum 4 kontakta Länsstyrelsen eller Göteborgs Hamn enligt kontaktuppgifter nedan.

Inverkan på miljö består i att gasformiga kolväten facklas av vid behov.

Skalskydd runt anläggningen medför att allmänheten inte vistas inom bergrummets område och det finns ingen känslig bebyggelse i området. Vid händelse som kan innebära fara, såsom brand, larma Räddningstjänsten på 112 och sätt dig själv i säkerhet. Vid iakttagelser eller mindre händelse utan fara kontakta Port Entry Securitycentralen på 031-368 75 66.

Information och kontaktuppgifter

Operativt ansvarig, Energihamnen
Telefon 031-368 7509

Miljöansvarig, Energihamnen
Telefon 031-368 7543

För fullständig adress och kontaktuppgifter se https://www.goteborgshamn.se/