Tillstånd för explosiv vara

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara. Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

Ny regler från 1 juni 2019

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att raketer med styrpinne inte får användas utan utbildning och tillstånd. Kunderna som ska köpa ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis och ett tillstånd från räddningstjänsten för hantering och förvaring av raketerna.

Kom ihåg att pyrotekniska produkter ska vara CE-märkta samt ha en svensk bruksanvisning.

Tillstånd

Tillstånd till förvärv av explosiv krävs för den som ska köpa explosiv vara.
Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.

Att söka tillstånd för fyrverkeriförsäljning – hjälp att komma igång

Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för den som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kapitlet i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Blankett med bilagor skickas med post till

Räddningstjänsten Storgöteborg Box 5204 402 24 Göteborg

eller e-post raddningstjansten@rsgbg.se

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för ditt ärende.

Vad kostar det att söka tillstånd?

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.

När vi har fattat beslut i ärendet meddelas det skriftligt.

I samband med ett beslut om tillstånd meddelar vi även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.

Överklagan

Räddningstjänsten Storgöteborgs beslut enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och inkomma till Räddningstjänsten senast tre veckor efter det att beslutet mottogs.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickar vi det och övriga handlingar i ärendet vidare till Länsstyrelsen som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.