Tillstånd för explosiv vara

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara. Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

Skärpt kontroll över explosiva varor

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Riksdag och regering har därför valt att skärpa lagstiftningen.

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor från och med 1 augusti 2021. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos anmälda deltagare. Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret genomföras. Deltagare ska sedan godkännas av tillståndsmyndigheten och godkännande är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få delta i verksamheten. Deltagarnas personuppgifter kan komma att kontrolleras vid en tillsyn.

Undantag från anmälningsplikt regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3. Undantagen verksamhet är sådan som endast hanterar explosiv vara av begärlighetsgrad C (se Bilaga 7, MSBFS 2019:1) eller lärarledd undervisning där explosiv vara hanteras. Exempel på verksamheter som omfattas av anmälan och godkännande är de som hanterar sprängämnen, tändämnen, krut, ammunition eller stenspräckare.

Om föreståndare

Alla verksamheter med befintliga tillstånd för explosiv vara har en eller flera föreståndare som redan är godkända. Dessa behöver ej anmälas igen, då Räddningstjänsten Storgöteborg vid tillståndsprövningen redan remitterat polismyndigheten för yttrande.  En verksamhet med befintligt tillstånd som bara har en eller flera godkända föreståndare men inga deltagare i övrigt, behöver alltså inte anmäla någon deltagare. Detta kan dock skilja sig åt mellan olika kommuner.

Ytterligare förändringar i LBE-lagstiftningen

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökanden är en juridisk person. Likaså begränsas möjligheten att fortsätta med sin verksamhet om man inte inkommer med sin ansökan i tid. Detta gäller vid tillstånd för både brandfarlig och explosiv vara. Tillståndstiden för explosiv vara kommer från och med 1 augusti 2021 även begränsas till maximalt tre år.

För mer information kring den ändrade lagstiftningen, se MSB:s hemsida:

Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)

Tillstånd

Tillstånd till förvärv av explosiv krävs för den som ska köpa explosiv vara.
Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition.

Att söka tillstånd för fyrverkeriförsäljning – hjälp att komma igång

Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för den som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kapitlet i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Blankett med bilagor skickas med post till

Räddningstjänsten Storgöteborg Box 5204 402 24 Göteborg

eller e-post raddningstjansten@rsgbg.se

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för ditt ärende.

Vad kostar det att söka tillstånd?

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.

När vi har fattat beslut i ärendet meddelas det skriftligt.

I samband med ett beslut om tillstånd meddelar vi även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.