Tillsynsförättare skakar hand med rektor på skola

Företag & Organisation

Här har vi samlat råd och anvisningar och andra tips till dig som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet.

När du söker alkoholtillstånd

Information gällande brand- och utrymningssäkerhet för restaurangverksamhet i samband med ansökan för alkoholtillstånd hittar du här - Brand och utrymningssäkerhet för lokal som omfattas av serveringstillstånd för alkohol

Information gällande tillfälliga tillstånd vid exempelvis evenemang hittar du här- Alkoholtillstånd vid evenemang

Informationsskyldighet för Farlig verksamhet

Olycks- och incidentrapportering ska skickas till raddningstjansten@rsgbg.se för de verksamheter som klassats som Farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ange Farlig verksamhet i ärenderaden.

Underrätta oss om olycka inträffat

Inträffar en olycka till följd av en brand eller en explosion vid tillständspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, ska tillståndsinnehavaren snarast underrätta räddningstjänsten om olyckan. Detta gäller även om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha inträffat.

Olycksrapporten skickas till raddningstjansten@rsgbg.se.

Ange Olycksrapport enligt 12§ FBE i ärenderubrik