Veidekke Industri AB, Landvetterkrossen

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Veidekke Industri AB producerar bergmaterialprodukter, Hasselfors anläggningsjordar och asfalt till den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar avbaning, borrning, sprängning, krossning/siktning och maskinhantering av bergmaterial, blandning och siktning av Hasselforsjordar samt tillverkning av asfalt.

Lokalisering

Verksamheten är lokaliserad på fastigheten Lillhult 1:26 i Härryda kommun.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande produkter i stor omfattning:

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på anläggningen.

Vad kan hända?

Risken för en okontrollerad explosion är liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känslig görs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Richard Jörgensen. Tel:  070-323 31 03 (Arbetschef), richard.jorgensen@veidekke.se

Andrea Björling. Tel: 072-205 45 30 (Produktionschef) andrea.bjorling@veidekke.se

Therese Häggström. Tel: 073-043 42 81 (Miljö- & Råvaruansvarig) therese.haggstrom@veidekke.se