Nynas AB Göteborg

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

På raffinaderiet destilleras råolja för framställning av huvudprodukten bitumen samt destillat och bränslen (petroleumprodukter). Det finns även specialanläggningar för framställning av oxiderad bitumen, polymerbaserad bitumen respektive bitumenemulsioner. Inom depå Rya i Skarvikshamnen lagras petroleumprodukter medan råolja lagras i bergrum i Arendal.

Raffinaderiet inklusive bergrum och depå Rya omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen.

Lokalisering

Verksamheten är lokaliserad i Skarvikshamnen och Oljevägen 55.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Råolja – farlig för vattenmiljön.
  • Petroleumprodukter; bränslen och destillat (nafta, fotogen, eldningsoljor, tunga eldningsoljor) – farliga för vattenmiljön, nafta även brandfarlig vätska.
  • Emulsioner och aminer – farliga för vattenmiljön.

Vad kan hända?

Olycksscenarier som utsläpp till mark och vatten, brand och explosion kan inträffa. Vid ett eventuellt utsläpp till mark eller vatten väntas miljö, men inte människors hälsa påverkas. Spridning förhindras och påverkat område saneras och under detta arbete kan framkomligheten vara begränsad.

En eventuell brand kan utsätta människor för skadlig rök varför människor kan komma att uppmanas att stanna inomhus med stängda dörrar och fönster via VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

Inga brandfarliga gaser hanteras varför explosioner sannolikt endast kan inträffa i processutrustning som har skydd mot detta, varför ingen påverkan utanför Nynas område väntas. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt eller buller.

 Om någonting skulle gå fel finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Nynas har skyldighet att upprätthålla erforderliga rutiner samt att larma Räddningstjänst vid allvarliga olyckshändelser. Både Nynas och Räddningstjänstens personal övar regelbundet, både enskilt och tillsammans, på att hantera de situationer som kan tänkas uppstå med syfte att begränsa följderna så mycket som möjligt.

Vid händelser som kan tänkas ge upphov till frågor från allmänheten kommer Nynas att lämna information till Göteborgs Stad eftersom det inte är säkert att allmänheten vet vilken verksamhet som är inblandad i det som inträffat. Man kan även ringa direkt till Nynas växel enligt kontaktuppgifter nedan.

Anläggningarna är i drift dygnet runt och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal som genomgår regelbunden utbildning. Omfattande inspektions- och underhållsverksamhet är avsedd att förebygga haverier och olyckor.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Växel: 031-755 1200
Raffinaderi: 031-755 1209
Depå Rya: 031-755 1223

Nynas AB
Oljevägen 55
418 78 Göteborg