Nynas AB Göteborg

På raffinaderiet destilleras råolja för framställning av huvudprodukten bitumen samt destillat och bränslen (petroleumprodukter). Det finns även specialanläggningar för framställning av oxiderad bitumen, polymerbaserad bitumen respektive bitumenemulsioner. Inom depå Rya i Skarvikshamnen lagras petroleumprodukter medan råolja lagras i bergrum i Arendal.

Raffinaderiet inklusive bergrum och depå Rya omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Säkerhetsrapporter för raffinaderi och bergrum respektive depå Rya har inlämnats till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Länsstyrelsen och tidigare även Arbetsmiljöverket, utövar regelbunden tillsyn. Datum för senaste tillsynsbesök liksom uppgifter om tillsynen kan erhållas från Nynas raffinaderi respektive depå enligt kontaktuppgifter nedan.

Farliga ämnen och risker vid hantering

I verksamheterna hanteras framförallt miljöfarliga men även brandfarliga ämnen

  • Råolja – farlig för vattenmiljön.
  • Petroleumprodukter; bränslen och destillat (nafta, fotogen, eldningsoljor, tunga eldningsoljor) – farliga för vattenmiljön, nafta även brandfarlig vätska.
  • Emulsioner och aminer – farliga för vattenmiljön.

Olycksscenarier som utsläpp till mark och vatten, brand och explosion kan inträffa.

Åtgärder och varning vid en olycka

Om någonting ändå skulle gå fel finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Nynas har skyldighet att upprätthålla erforderliga rutiner samt att larma Räddningstjänst vid allvarliga olyckshändelser. Både Nynas och Räddningstjänstens personal övar regelbundet, både enskilt och tillsammans, på att hantera de situationer som kan tänkas uppstå med syfte att begränsa följderna så mycket som möjligt. Allmänheten uppmanas att alltid följa eventuella instruktioner och order från Räddningstjänsten vid en olyckshändelse.

Vid ett eventuellt utsläpp till mark eller vatten väntas miljö, men inte människors hälsa påverkas. Spridning förhindras och påverkat område saneras och under detta arbete kan framkomligheten vara begränsad.

En eventuell brand kan utsätta människor för skadlig rök varför människor kan komma att uppmanas att stanna inomhus med stängda dörrar och fönster via VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

Inga brandfarliga gaser hanteras varför explosioner endast kan inträffa i processutrustning som har skydd mot detta, varför ingen påverkan utanför Nynas område väntas.

Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt eller buller.

Vid händelser som kan tänkas ge upphov till frågor från allmänheten kommer Nynas att lämna information till Göteborgs Stad eftersom det inte är säkert att allmänheten vet vilken verksamhet som är inblandad i det som inträffat. Man kan även ringa direkt till Nynas växel enligt kontaktuppgifter nedan.

Förebyggande åtgärder

Anläggningarna är i drift dygnet runt och övervakas ständigt av kunnig och erfaren personal som genomgår regelbunden utbildning. Omfattande inspektions- och underhållsverksamhet är avsedd att förebygga haverier och olyckor.

Nynas AB är certifierade enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2008 och miljöstandard 14001:2004 samt arbetsmiljöstandard OHSAS 18001:2007.

Mer information

Växel 031-755 1200

Raffinaderi 031-755 1209

Depå Rya 031-755 1223

Nynas AB

Oljevägen 55
418 78 Göteborg
Hemsida www.nynas.com