Perstorp Oxo AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

På Perstorp OXOs anläggning i Stenungsund produceras med utgångspunkt från råvaran naturgas aldehyder, alkoholer, karboxylsyror och estrar.

Site Stenungsund är producent av specialkemikalier till färg, lack och plastbearbetande industri.

Site Stenungsund är en del av Perstorpkoncernen och har verksamhet i Stenungsund och Nol.

Exportandelen är 85 %.

Lokalisering

Verksamheten finns på adressen Sanden 216, 444 95 Ödsmål

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Perstorp hanterar ett stort antal brandfarliga ämnen, som till exempel propen, aldehyder och alkoholer. Även andra typer av farliga kemikalier hanteras men då i mindre mängder.

Syntesgas är ett samlingsnamn för blandningar av kolmonoxid och vätgas som erhålls genom partiell oxidation av naturgas med syrgas. Aldehyder tillverkas sedan i en kontinuerlig process genom reaktion mellan syntesgas och, beroende på slutprodukt, eten, propen eller buten. Aldehyderna ingår sedan som råvara vid tillverkning av alkoholer, karboxylsyror och ftalater med en mängd olika användningsområden i samhället, som till exempel beståndsdelar i vattenbaserad färg och lack samt pulverlack. Andra viktiga applikationer är till säkerhetsglas, livsmedels- och jordbruksindustrin, mjukgjorda vinylprodukter samt drivmedlet RME (rapsmetylester).

 

Vad kan hända?

  • Brand i vätska på marken (pölbrand)
  • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
  • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten
  • Gasmolnsexplosion lokalt på Perstorps anläggning.

Omfattningen av ovan nämnda olyckshändelser är främst begränsade till Perstorp på grund av anläggningens placering, och sannolikheten att de får betydande konsekvenser för allmänheten är mycket liten. Den största risken för allmänheten är transport av farligt gods till eller från Perstorps anläggning.

Perstorp transporterar bland annat mycket brandfarliga aldehyder och kraftigt illaluktande syror, främst smörsyra och valersyra, med tankbil.

Perstorp Oxo genomför riskanalyser löpande och vid förändringar för att identifiera och åtgärda risker i verksamheten. Riskanalyser görs också inför arbeten i anläggningen.

Annan förebyggande verksamhet är förebyggande underhåll och inspektion av utrustningar samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket bland annat inkluderar underhåll av intern brandbekämpningsutrustning och brandövningar.

Processerna övervakas dygnet runt och anläggningen är alltid bemannad. Vid en eventuell olyckshändelse finns bland annat gas- och branddetektorer, sprinkler, skumsystem, brandvattenkanoner samt automatiska och manuella avstängningsmöjligheter för att snabbt stoppa och ta hand om ett utsläpp.

För nödlägen har Perstorp nödlägesplaner och en nödlägesorganisation som övas kontinuerligt tillsammans med den kommunala räddningstjänsten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Perstorp Oxo
Sanden 216
444 95 ÖDSMÅL
Tel:  0303-728 787