Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete

Hela evenemangsområdet ska omfattas av egenkontroller. Såväl tekniskt brandskydd som utrymningsvägar och uppsamlingsplatser m.m. är viktiga att kontrollera att de fungerar som det är tänkt.

Särskilt viktigt

  • Utrymningsvägar ska hållas helt fria från hinder, de ska vara tydligt markerade samt lätta att lokalisera i evenemangsområdet.
  • Publikflödena ska vara väl avvägda. Finns det bra möjligheter för publiken att röra sig inom området samt vilka risker kan uppstå?
  • Tillfartsvägar för utryckningsfordon ska vara framkomliga under hela evenemanget. Tänk på att tillfartsväg inte samtidigt får vara en utrymningsväg!
  • Uppsamlingsplatsens lokalisering ska väl förankrat hos alla i organisationen. Viktigt med val av plats utifrån närliggande vägar samt evenemangets storlek.
  • Har underlaget påverkats av vädret under uppbyggnaden samt behöver det förstärkas för att kunna vara hållbart under hela evenemangstiden?