St1 Refinery AB – Färjestaden,

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

St1 Refinery AB bedriver depåverksamhet vid Färjestaden vilket innebär att ta emot och lagra energiprodukter samt lasta ut dem för vidare distribution.

Inom depå Färjestaden hanterar och lagrar St1 Refinery AB produkter av klass 2b och klass 3. Produkterna tas emot och distribueras via förbindelser mellan Färjestaden och St1s raffinaderi, depåer och kajer inom Energihamnen. Verksamheten kan sammanfattas i följande steg:

  • Import av produkt från raffinaderiet, depå eller kaj i Skarvikshamnen.
  • Lagring i tankar.
  • Överföring av produkt mellan tankar inom Färjestaden.
  • Utpumpning av produkt till raffinaderi, depå eller kaj i Skarvikshamnen.

Lokalisering

Verksamheten vid Färjestaden är belägen vid Färjenäs gränsande till Ryahamnen och ligger i Göteborgs Energihamn på Hisingens södra del.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Gasoljor (inkl. dieselbränslen m.m.)  - Hälsofarlig, miljöfarlig, brandfarlig
  • Fotogen – Hälsofarlig, miljöfarlig, brandfarlig

Vad kan hända?

Verksamheten är anpassad med avseende på säkerhetskrav och utrustning. De potentiella scenarier inom Färjestaden som skulle kunna påverka omgivningen är:

  • Tankbrand
  • Pölbrand
  • Stort spill

Konsekvenserna om ovanstående händelser skulle inträffa kommer framförallt att vara inom Färjestadens område. Inga scenarier innebär att en olycka vid Färjestaden kan starta en olycka hos någon annan verksamhet. Vid extrema fall skulle ovan nämnda scenarier dock kunna påverka omgivningen. Vid en eventuell brand kan rökutveckling påverka närliggande område som ligger i vindriktningen. Vid en eventuell tankbrand kan värmestrålningen från branden påverka omgivningen. Vid brand i den tank som ligger närmast Älvsborgsbron kan värmestrålningen innebära att vägen behöver stängas av. St1 Refinery AB samverkar med närliggande liknande verksamheter, exempelvis i Energihamnen, för att gemensamt förebygga att en allvarlig olycka skulle kunna spridas (dominoeffekt).

Verksamheten övervakas från raffinaderiets kontrollrum som är bemannat dygnet runt och depåområdet ronderas dagligen. Samtliga tankar i drift är utrustade med dubbla överfyllnadslarm och överfyllnadsskydd. Då överfyllnadsskyddet aktiveras stänger ventiler och överfyllnad hindras genom att flödet in i tanken stoppar. Hela Färjestadens område är inhägnat och låst. Entrén är kameraövervakad. Om olyckan ändå inträffar kan mindre olyckor omhändertas av egen personal. En viktig första åtgärd för egen personal är att få stopp på läckage. På anläggningen finns utrustning och tränad personal för att ta hand om spill och släcka mindre bränder. Övningar genomförs regelbundet med egen personal och även tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Skulle en allvarlig olycka inträffa larmas Räddningstjänsten och Energihamnen. Vid en större olycka sker alltid ett nära samarbete med den drabbade verksamhetens säkerhetsorganisation, räddningstjänsten, polisen, ambulanssjukvården samt övriga myndigheter. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster. Som stöd för insatsen finns förberedda planer och instruktioner för räddningstjänstens personal. Både verksamheten och räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det finns anledning att ändra planen på grund av ändrade förhållanden. När planen upprättas samråder RSG med berörd verksamhet. Övningar sker regelbundet ihop med verksamheten för att säkerställa att planerna fungerar och är ändamålsenliga.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

HSM-chef eller driftchef

Telefon 031-744 60 00 (växel)