Detta är MBU- Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen startade som ett svar på eskalerande sociala oroligheter i Göteborg där bland annat en sju kilo tung sten kastades genom rutan på en utryckande brandbil. Detta utbildningskoncept har sedan spridits till flera andra orter. MBU är en kommunalt driven verksamhet, där ett antal uniformsbärande organisationer medverkar i olika hög utsträckning.

Syftet är att ungdomar och uniformsbärare lär känna varandra och får en ökad förståelse för varandra. MBU ger ungdomar möjlighet att vara delaktiga i samhällsbyggande och individstärkande sammanhang.

Undomar får utbildning och övning

Varje MBU-omgång består av tio träffar på kvällstid och erbjuder 12 platser till ungdomar i åldrarna 15-20 år. De får lättare HLR-utbildning, brandkunskap, gå igenom fallbeskrivningar och brandmannatester och får även spela markörer i en samverkansövning mellan polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Vid de träffar som hålls på en brandstation tas ungdomarna emot av en MBU-ansvarig brandman och brandlaget i beredskap. Ansvarig brandman deltar även i en arbetsgrupp med övriga samverkansparter. Idén med verksamheten kan sägas vara att överbrygga fördomar i en brottsförebyggande anda.

Under uniformen en vanlig människa

Genom att ungdomar och yrkesutövare inom de olika verksamheterna träffas, finns förhoppningar om att kunna minska de lager av okunskap som upplevs ligga mellan de olika samhällsgrupperna. Ett annat syfte i verksamhetsbeskrivningen är strävan efter att minska kriminaliteten bland unga genom att ha en öppen dialog och visa på att under uniformen finns det en helt vanlig människa, med samma behov och önskningar som andra.

Ömsesidigt lärande

MBU når många ungdomar, dels direkt, dels indirekt genom att deltagarna berättar för sina kompisar och sprider en mer positiv attityd till uniformspersonalen. En annan framgångsfaktor är att det finns en ömsesidighet och ett lärande åt båda håll, inte ensidiga förmaningar från myndigheternas sida.

Utöver målen som berör nuläget finns mål som handlar om framtiden och specifikt ungdomarna och deras liv. Ambitionen är att genom Människan bakom Uniformen kunna "...så ett frö hos flera ungdomar att själva söka sig till polisyrket, Räddningstjänsten, eller någon annan samhällsstödjande funktion någon gång i framtiden"

Spontana möten

I takt med att ambassadörerna blivit fler har tillfällen då uniformerad personal spontant mött dessa ute på fältet ökat. Detta framhävs vara mycket positivt eftersom det underlättar för uniformerad personal att utföra sitt arbete, eftersom ambassadörerna jämfört med andra ungdomar har en större förståelse för yrkena. De har vid tillfällen bidragit till att lugna ner stämningen som uppstått vid olika uttryckningar. Alltså kan ambassadörers närvaro ha en lugnande effekt ute på fältet för uniformerad personal.

Läs mer om MBU här