Stena Oil AB Depå Dalanäs

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Stena Oils verksamhet vid Depå Dalanäs omfattar lagring av petroleumprodukter i sådan mängd att anläggningen berörs av reglerna för den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Produkter inkommer till anläggningen med tankfartyg samt genom överpumpning från andra anläggningar i Energihamnen och från omkringliggande raffinaderier. Utlastning av produkter sker huvudsakligen till bunkerbåtar vid egen kaj på anläggningen. Distribution sker även genomöverpumpning till andra anläggningar i Energihamnen samt genom utlastning till tankfartyg och tankbilar.

Lokalisering

Depå Dalanäs ligger i östra delen av Ryahamnen, en del av Göteborgs Energihamn.

Hanterade ämnen

Verksamheten vid Depå Dalanäs omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på grund av att hantering av följande typer av ämnen sker i stor omfattning:

  • Gasolja (lätt eldningsolja och diesel)
  • Tjock eldningsolja

Produkterna klassas i olika utsträckning som miljöfarliga, hälsoskadliga, giftiga och brandfarliga.

Vad kan hända?

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som risk för olyckor föreligger och då främst olyckor förknippade med utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern är mycket liten. I genomförd riskanalys för Depå Dalanäs har följande typer av möjliga allvarliga kemikalieolyckor identifierats:

  • Produktutsläpp från cistern
  • Produktutsläpp från rörledning eller pump
  • Produktutsläpp vid kaj
  • Brand på bilutlastningsplats
  • Brand i cistern
  • Påkörning av bunkerbåt vid kaj

Vid ett utsläpp kan produkterna på olika sätt påverka omgivande miljö. Påverkan kan ske genom förorening av mark, ytvatten, grundvatten och/eller luft med skador på växter och djur inom det berörda området som följd. Vid antändning av ett utsläpp kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Inom Depå Dalanäs finns både utrustning och personal som snabbt kan upptäcka och hantera en eventuell olycka. Anläggningen är bemannad dygnet runt, året runt. Olika typer av detektorer och larm finns installerade på strategiska platser för snabb upptäckt av produktutsläpp eller brand. För anläggningen finns en intern plan för räddningsinsatser med handlingsplaner för olika typer av olyckor.

Vid en olycka larmas räddningstjänsten vilka samverkar med anläggningens personal samt andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård m.fl. i syfte att hantera och begränsa följderna av den inträffade olyckan.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Depåansvarig telefon: 010-445 14 30

Stena Oil AB Depå Dalanäs

Dalanäsvägen 32

418 34 Göteborg

Telefon: 010-445 14 87