Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett oberoende lagringsföretag av petrolumprodukter och kemikalier som ingår i det Englandsbaserade Inter Terminals Limited, som i sin tur är del av den kanadensiska koncernen Inter Pipelines Ltd. I Sverige har Inter Terminals terminaler i Göteborg, Malmö, Södertälje och Gävle.

På anläggningen i Skarvikshamnen i Göteborg lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier i sådan mängd att anläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  Anläggningen omfattas av den högre kravnivån i lagstiftningen och tillsynsbesök genomförs regelbundet. För mer information om tillsynen kan Länsstyrelsen kontaktas.

På terminalen finns 79 cisterner och 5 bergrum, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till både fartyg och tankbil.

Produkter som hanteras i Göteborg:

 • Petroleumprodukter  - Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.
 • Bensin och Alkylatbensin -  Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.

Risker vid hantering

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får.

Vid utsläpp och brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men i en konsekvensanalys har Energihamnen analyserat och identifierat potentiella dominoeffekter mellan närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Förebyggande åtgärder och begränsning av olyckor

Inter Terminals arbetar aktivt för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyserar systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter.

 • Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.
 • Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.
 • Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.
 • Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.
 • Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.
 • Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas.
 • Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen.
 • Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, kylsprinkler och skumpåföring på riskutsatta cisterner, skumsläckutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand.
 • Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt i att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker.
 • Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten samt att Inter Terminals kontaktar Räddningstjänsten för att informera och för vidare insatser vid behov.

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i älven. Det finns även avtal med en extern part för insats vid produktutsläpp och hantering av släckvatten vid brand.

Utöver den kommunala räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen, SMC, för storskalig brandsläckningsinsats.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

För ytterligare information:

Inter Terminals Sweden AB

Telefon 031-64 83 00

Smörjoljegatan 21, 418 34 Göteborg

 www.interterminals.com