Inter Terminals Sweden AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Inter Terminals Sweden AB är ett oberoende lagringsföretag av petroleumprodukter och kemikalier som ingår i det Englandsbaserade Inter Terminals Limited, som i sin tur är del av den kanadensiska koncernen Inter Pipelines Ltd. I Sverige har Inter Terminals terminaler i Göteborg, Malmö, Södertälje och Gävle.

På anläggningen i Skarvikshamnen i Göteborg lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier i sådan mängd att anläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

På terminalen finns 79 cisterner och 5 bergrum, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till både fartyg och tankbil.

Lokalisering

Hanteringen sker i Skarvikshamnen i Göteborg.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

 • Petroleumprodukter  - Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.
 • Bensin och Alkylatbensin -  Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.

Vad kan hända?

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får.

Vid utsläpp och brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men i en konsekvensanalys har Energihamnen analyserat och identifierat potentiella dominoeffekter mellan närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Inter Terminals arbetar för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyseras systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter:

 • Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.
 • Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.
 • Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.
 • Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.
 • Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.

Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas:

 • Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen.
 • Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, kylsprinkler och skumpåföring på riskutsatta cisterner, skumsläckutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand.
 • Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt i att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker.
 • Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten samt att Inter Terminals kontaktar Räddningstjänsten för att informera och för vidare insatser vid behov.

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i älven. Det finns även avtal med en extern part för insats vid produktutsläpp och hantering av släckvatten vid brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen, SMC, för storskalig brandsläckningsinsats.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Inter Terminals Sweden AB
Telefon 031-64 83 00
Smörjoljegatan 21, 418 34 Göteborg