Organisation

Brandskyddsåtgärder är alla de åtgärder man gör. Det vill säga summan av det tekniska brandskyddet och hur man organiserar sitt brandskydd. Hur verksamheten ser ut och vilka risker som finns, är det som avgör hur många personer som ska delta i brandskyddsorganisationen och vilka funktioner de bör ha för att klara ett skäligt brandskydd.

Ofta tänker man på det tekniska brandskyddet som hur många handbrandsläckare, brandsektioner eller brandceller som finns. För att ha bra kvalitet på brandskyddet behövs även kunskap om brandskyddet och förmågan att upptäcka risker/brister. Det krävs kunskap om hur man agerar vid fara och hur man använder de brandredskap som finns. Man måste även kontrollera sitt tekniska brandskydd att det faktiskt fungerar.

Ledningen har alltid ansvaret för brandskyddet

Ledningen kan upprätta ett organisationsschema för brandskyddet. Där beskrivs vem som har fått delegerade ansvarsområden och hur dessa personer ska rapportera vidare. Komplettera med beskrivning vilka uppgifter som ingår i ansvarsområdet.
Jämför gärna med skyddsorganisationen, huvudskyddsombud och skyddsombud.

Syfte och metod 

Brandskyddet kan aldrig bli bättre än de förutsattningar som ledningen ger. För ett säkert brandskydd ska därför verksamheten ha målsättning, organisation, utbildning, rutiner och metoder för att genomföra arbetet med att förbättra säkerheten i verksamheten. Det är viktigt att ledningen anger mål och ambition med säkerhetsarbetet, eftersom genomslagskraften beror på insikt, kunskap och motivation på alla nivåer i organisationen. Målen med brandskyddsarbetet ska vara kända av alla inom verksamheten. De ska vara formulerade så att alla aktivt kan arbeta för att upprätthålla brandsäkerheten. 

Personalens delaktighet

Motorn i det systematiska brandskyddsarbetet är den person som har funktionsansvar för brandskyddet. Det bästa sättet att dokumentera säkerhetsarbetet är om verksamheten gör detta gemensamt med den personal som har kunskap. Denna dokumentationen ska sedan användas vid egenkontroll, vilket också då kan göras gemensamt med den personal som varit delaktig i dokumentationen.

Brandskyddsregler

Att förbereda åtgärder mot brand och andra oönskade händelser är en viktig beredskap. Därför ska det det finnas en plan för att hantera eller helt ta bort varje risk. Detta kan redovisas som brandskyddsregler i dokumentationen. Reglerna fungerar som upplysning av riskerna för personalen, för att skapa rutiner inför det som påverkar riskerna i verksamheten. För att de anställda ska förstå varför brandskyddsreglerna finns och vad de innebär, bör de förklaras. Berätta även vem som är ansvarig för brandskyddsregeln. Meningen är att skapa vanor och ett vanemässigt handlande i säkerhetsarbetet i vardagen.

Exempel på brandskyddsregler.pdf

I din egen verksamhet finns det förmodligen fler förhållanden som behöver regleras.

Checklista - Riskinventering för utformande av organisation

Den enklaste metoden är att använda någon typ av checklista. Här finns checklistor som är anpassade till olika verksamheter och som kan hjälpa dig att se vilka risker du kan ha i din verksamhet.
Checklista Förskola och skolor.pdf

Checklista produktion och lagerverksamhet.pdf

Checklista samlingslokaler, butik, restaurang och hotell.pdf

Cheklista vård- omsorgsverksamheter.pdf