Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Hoten är komplexa och det ställs stora krav på gränsöverskridande arbete mellan olika samhällssektorer, dels i det förebyggande arbetet, dels för att kunna hantera pågående händelser.

Vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar.

Extraordinär händelse - Kris

"En kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Händelsen avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma insatser. För att samhället ska kunna förebygga, förbereda, motstå och hantera en sådan situation krävs att det finns en krisberedskapsförmåga. Förmågan byggs upp genom utbildning, övning och andra åtgärder som genomförs före, under och efter en kris." (Proposition PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Sidan 67)

RGS:s arbete

Vid en kris behöver RSG ha en förmåga att säkra egen funktionalitet. Ett av RSG:s huvuduppdrag är också att stödja våra medlemskommuner och deras kommunledning vid samhällsstörningar. Stödet situationsanpassas och kan tillexempel utgöras av:

  • Stabsarbete
  • Omvärldsbevakning och bedömningsarbete
  • Placering av samverkansbefäl hos kommunledningen och andra aktörer
  • Transporter för kommens akuta behov
  • Samverkan

Sedan flera år deltar även RSG aktivt i samverkan kring frågor om krisberedskap, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring frågor som rör det förebyggande och förberedande arbetet.

Larmknappar gör det möjligt att larma utan internet och telenät

Larmknappar för nödfall, vid speciella händelser, finns utanför alla våra brandstationer i Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Knapparna ska användas när inte de ordinarie kanalerna fungerar vid exempelvis extremväder eller andra samhällsstörningar

Om du är i behov av akut hjälp och det inte går att använda telefonen kan du ta dig till närmaste brandstation och trycka på knappen. Då går det ett larm till vår ledningscentral och hjälp anländer inom några minuter.

Larmknapparna kan se olika ut beroende på var de sitter. Det kan vara röda som en nödstoppsknapp, men det kan även sitta en knapp i ett skåp. Knapparna finns vid portar eller entrédörrar på våra brandstationer i storgöteborgs område.