Preem Gasolanläggning Arendal

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Preems Gasolanläggning i Arendal omfattas av Sevesolagen. Butan transporteras från Preems raffinaderi i Göteborg till aktuellt gaslager i Arendal. I gaslagret lagras butan i sfärer. Butan transporteras sedan vidare antingen till Preems depå i Skarvik för att lastas i tankbil eller till Preems terminal i Skarvik för att lastas i fartyg.

För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom ett förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff GOR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Lokalisering

Preems gaslager i Arendal är beläget mellan Preems raffinaderi i Göteborg och Skarvikshamnen och är en del av Preemraff GOR.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Gasol (butan). Gasol är en mycket brandfarlig gas som förvaras under tryck. Gasol förgasas vid utsläpp.

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
  • Explosion/övertryck i den trycksatta sfären kan orsaka stor lokal skada.
  • Explosion/övertryck i den trycksatta sfären med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion, kan orsaka stor utbredd skada.

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Det finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff GOR har brandutbildade operatörer som finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat fasta och mobila släcksystem. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har ett kontinuerligt samarbete med Preemraff GOR både för det förebyggande och för det operativa arbetet. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. 

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Preemraff Göteborg
Raffinaderivägen 25
418 79 Göteborg
Telefon: 010-450 4000