Brandskydd i tillfälliga lokaler och tält

Vid många evenemang nyttjas lokaler som inte annars används för liknande tillställningar och som kanske inte är utformade för arrangemanget. Det används även ofta tält, såväl samlingstält som depåtält eller mattält utan gäster m.m. Dessa byggnader och tält ska utvärderas och utrustas med nödvändig teknisk brandskyddsutrustning.

Det är viktigt att tänka till kring brand- och utrymningssäkerhet innan evenemanget.

Tag vid behov hjälp av sakkunnig i brand (brandkonsult) för att få brandskyddet anpassat för tänkt verksamhet. Det kan även vara klokt att höra efter med stadsbyggnadskontoret så att de inte har något att erinra, mot ett tillfälligt användande av en lokal för evenemang.

Exempel på frågor som behöver hanteras är tillgång till utrymningsvägar, larmanordningar, gångavstånd, släckutrustning och personantal.

Vid ansökan om offentlig tillställning och allmän sammankomst fungerar räddningstjänsten som en remissinstans till polisen.

Tält

Tält som ska inrymma fler än 150 personer klassas som samlingstält och ska enligt Ordningslagen vara besiktigade och godkända. Godkännandebevis ska kunna redovisas och ska även finnas bifogat tillståndsansökan.

Tält där besökare vistas ska generellt vara utrustade med utrymningsskyltar och i samlingstält (>150 personer) ska dessa även vara genomlysta och försedda med batteribackup. I alla typer av tält ska det finnas handbrandsläckare i tillräcklig omfattning och i vissa fall krävs även utrymningslarm eller motsvarande.

Vad gäller dimensionering av utrymningsvägar så gäller samma regler för samlingstält som för samlingslokaler.