Preem Terminalen Skarvik

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Från Preems raffinaderi transporteras produkter och komponenter till Preems terminal i Skarvik för vidare transport med fartyg. Från terminalen transporteras produkter och komponenter till raffinaderiet för att användas i processen. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff GOR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Lokalisering

Preems terminal i Skarvik är belägen i Göteborgs energihamn. Terminalen angränsar till flera andra Sevesoverksamheter och är en del av Preemraff GOR.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Bensin - Mycket brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig och kan vara cancerogen
  • Tjockolja och tung gasolja - Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och kan vara cancerogena
  • Diesel, fotogen och lätta eldningsoljor - Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena
  • Etanol - Mycket brandfarlig vätska
  • Diverse bensin- och oljeadditiv med liknande egenskaper

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
  • Läckage/spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Det finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp och Preemraff GOR har operatörer som finns på plats dygnet runt. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen (SMC) i Göteborg att inkallas. SMC kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning. Göteborgs Hamn har det övergripande samordningsansvaret i Skarvikshamnen vid ett nödläge och ansvarar tillsammans med den kommunala räddningstjänsten för den insats som då krävs. Preemraff GOR deltar som sakkunnig och bistår med information.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Preemraff Göteborg
Raffinaderivägen 25
418 79 Göteborg
Telefon: 010 450 4000