St1 Refinery AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Raffinaderiverksamheten har pågått på samma ställe sedan slutat av 1940-talet. Vid raffinaderiet tillverkas bensin, diesel, flygbränsle, eldningsolja och andra petroleumbaserade produkter. Råolja importeras via Torshamnen och lagras på Hjärtholmen innan den transporteras till raffinaderiets lagringstankar. I raffineringsprocessen genomgår sedan råoljan flera olika steg såsom destillation, krackning och avsvavling för att producera drivmedel med låg svavelhalt.

Sedan 2015 finns även en anläggning för produktion av etanol från industriella restprodukter. Inom raffinaderiområdet finns lagringstankar för färdiga produkter och blandningskomponenter som etanol, andra bio-komponenter och komponenter som behövs för att uppfylla gällande specifikationer för drivmedel.

Den absolut största andelen av produkterna lastas ut med fartyg via Energihamnen (Rya- och Skarvikshamnen). LPG (gasol) lastas till viss del ut från raffinaderiet via järnväg och tankbil. Oljeraffinering är en energikrävande process, men en betydande del av den tillförda energin återförs via värmeväxling till Göteborgs fjärrvärmenät.

Lokalisering

St1 Refinery AB ligger vid Bräcke på Hisingen i Göteborg.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • LPG (gasol) - Mycket brandfarlig gas
  • Bensin, råolja och nafta - Mycket brandfarligt, hälsofarligt, miljöfarligt
  • Fotogen (inkl. flygbränsle) - Brandfarligt, hälsofarligt, miljöfarlig
  • Gasoljor (inkl. dieselbränslen m.m.) - Hälsofarlig, miljöfarlig, brandfarlig
  • Tunga eldningsoljor - Hälsofarlig, miljöfarlig
  • Svavelväte (bildas i processen) - Brandfarlig, giftig gas

Vad kan hända?

I verksamheten hanteras stora mängder brandfarliga gaser och vätskor, varför olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Oljeutsläpp som förorenar mark och vatten är också möjliga olyckshändelser. De händelser, som i riskanalyser, identifierats att de skulle kunna medföra en påverkan utanför raffinaderiets område är:

  • tankbrand
  • gasmoln (vid överfyllning av tank)
  • brand vid utlastning av LPG till järnväg och fartyg
  • haverier i svavelanläggningen

Möjliga konsekvenser vid tankbrand är värmestrålning och sotande rök som kan påverka och medföra avspärrning av vägar, cykelbanor norr om raffinaderiet eller järnvägsspåret söder om raffinaderiet. Ett allvarligt haveri i svavelanläggningen skulle kunna medföra besvärande lukt och kraftiga obehag av svavelväte utanför raffinaderiområdet. Svavelväte är en giftig och brandfarlig gas med kraftig lukt av ”ruttna ägg”. Avstängning av Oljevägen och utrymning av Energihamnen kan komma att behöva ske.

Även om större olyckor inte sker, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt, buller eller fackling. Fackling är ett säkerhetssystem där överskottsgas från bl. a automatiska säkerhetsventiler bränns upp under kontrollerade former i toppen av ett 60 meter högt rör. St1 Refinery AB samverkar med närliggande liknande verksamheter, exempelvis i Energihamnen, för att gemensamt förebygga att en allvarlig olycka skulle kunna spridas (dominoeffekt).

Ett aktivt olycksförebyggande arbete sker hela tiden och sannolikheten för allvarliga olyckor är därför mycket liten. Anläggningarna är i drift dygnet runt, året runt, och övervakas kontinuerligt både från kontrollrummet och genom fysisk rondering. Vid avvikelser från normal drift finns ett stort antal larm och automatiska nödavstängningar som uppmärksammar ansvarig driftpersonal så att åtgärder kan vidtas omgående för att förhindra driftstörningar och olyckor.

I anläggningarna finns även utrustning för detektion och larm av gaser och brand för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda avvikelser. Samtliga tankar är utrustade med dubbla överfyllnadslarm vilket gör risken för överfyllning mycket liten. All utrustning där brandfarliga varor hanteras är explosionssäker. Riskanalyser görs inför varje ändring av anläggningarna och vid ändringar i driftsrutiner. Övergripande riskanalyser görs regelbundet, vilket leder till en kontinuerlig förbättring av säkerhetssystemen. Under dagtid pågår kontinuerlig inspektions- och underhållsverksamhet för att förebygga haverier och olyckor. Större underhållsstopp görs vart fjärde år

Mindre olyckor kan omhändertas av egen personal. En viktig första åtgärd för egen personal är att få stopp på läckage och att stänga berörda anläggningsdelar. På anläggningen finns utrustning och tränad personal för att ta hand om spill och släcka mindre bränder. Övningar genomförs regelbundet med egen personal och även tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

St1:s utrymningslarm testas varje måndag kl. 8.30. Larmet kan även höras utanför anläggningen.

Skulle en allvarlig olycka inträffa larmas Räddningstjänsten och Energihamnen. Vid en större olycka sker alltid ett nära samarbete med den drabbade verksamhetens säkerhetsorganisation, räddningstjänsten, polisen, ambulanssjukvården samt övriga myndigheter. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster. Som stöd för insatsen finns förberedda planer och instruktioner för räddningstjänstens personal.

Både verksamheten och räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det finns anledning att ändra planen på grund av ändrade förhållanden. När planen upprättas samråder RSG med berörd verksamhet. Övningar sker regelbundet mellan räddningstjänsten och  verksamheten för att säkerställa att planerna fungerar och är ändamålsenliga.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands Län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

HSM- chef eller Teknisk chef 

Telefon 031-744 60 00 (växel)