Gryaab

Gryaab AB driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog och 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste. Man lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem.

Gryaab ansvarar för transport och reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten säkras vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. Bolaget ägs gemensamt av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Syrhåla

Vid Syrhålaanläggningen på Krossvägen har behandlat avloppsslam deponerats i ett bergrum om cirka 600 000 kubikmeter. Cirka en fjärde del av bergrummet innehåller utrotat slam och grundvatten. Övriga volym består av stora mängder brandfarliga gaser, dels biogas (metan) som uppstår under efterrötningen av det deponerat avloppsslammet, och dels petroleumgas kvar från tidigare verksamhet då utrymmet användes för beredskapslagring av olja.

Verksamheten vid Syrhåla följer Seveso III lagstiftningens högre krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (lagen (1999:381) förordningen (SFS 2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8)). Säkerhetsrapport för verksamheten har lämnats in till berörda myndigheter.

Farliga ämnen

Trivialnamnen/generisk   benämning:

Faroklassificering:

Farliga   egenskaper:

Biogas (cirka 60% metan)

H220, H280

Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan   explodera vid uppvärmning

Trivialnamnen/generisk   benämning:

Faroklassificering:

Farliga   egenskaper:

Petroleumgas

H220, H280

Extremt   brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning

Risker vid hantering

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en explosion. Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning.

Vid upptäckt gasläckage ska personer i närheten av anläggningen omedelbart ta sig i säkerhet. Det innebär ett avstånd på minst 400 meter, och bort från vindriktningen.

Om allmänheten behöver varnas beslutar Räddningstjänstens räddningsledare att gå ut med ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska du gå inomhus där du är bättre skyddat. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT. Se även www.krisinformation.se.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Till 113 13 kan allmänheten ringa dygnet runt och få verifierad information.

För att hantera följderna av en eventuell olycka har Gryaab arbetat fram en internplan för räddningsinsatser som sträcker sig utanför anläggningen i Syrhåla. Det finns som underlag till Räddningstjänstens Kommunal plan for räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter. Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner och order från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Allmänheten får inte vistas på bergrumsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. All berörd personal utbildas även regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Gryaab samarbetar med Räddningstjänsten Storgöteborg för att begränsa riskerna i verksamheten.  Vi är skyldiga att:

  • Vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område.
  • Kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.
  • I så hög grad som möjligt begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Tillsyn

Senaste tillsynsbesöket utfördes av Länsstyrelsen 2020-11-05.

Länsstyrelsen gjorde en periodisk besiktning av verksamheten 2017-05-18.

Tillsyn av verksamheten ansvaras för av Länsstyrelsen. Information om genomförda och planerade tillsynsbesök vid anläggningarna kan erhållas av Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen Västra Götaland

Telefon: 010 – 224 40 00

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Gryaab är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14 001:2015.

Kontakt
Säkerhetsansvarig
Douglas Lumley

031 – 64 74 00

Gryaab AB

Box 8984

402 74 Göteborg

Växeln

Öppen vardagar 08-11.25, 12.05-15.30

031 – 64 74 00

epost info@gryaab.se

Senast uppdaterat: 7 april 2021