Gryaab AB Syrhåla

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Gryaab ansvarar för transport och reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Genom att ta hand om regionens avloppsvatten säkras vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag. Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet. Bolaget ägs gemensamt av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Vid Syrhålaanläggningen på Krossvägen har behandlat avloppsslam deponerats i ett bergrum. Cirka en fjärdedel av bergrummet innehåller utrötat slam och grundvatten. Övriga volym består av stora mängder brandfarliga gaser, dels biogas (metan) som uppstår under efterrötningen av det deponerat avloppsslammet, och dels petroleumgas kvar från tidigare verksamhet då utrymmet användes för beredskapslagring av olja.

Lokalisering

Reningsanläggningen Ryaverket ligger öster om Rya skog och 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste. Man lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, som ligger söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Petroleumgas och Biogas (Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning).

Vad kan hända?

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en explosion. Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning. Vid upptäckt gasläckage ska personer i närheten av anläggningen omedelbart ta sig i säkerhet. Det innebär ett avstånd på minst 400 meter, och bort från vindriktningen. För att hantera följderna av en eventuell olycka har Gryaab arbetat fram en internplan för räddningsinsatser som sträcker sig utanför anläggningen i Syrhåla.

Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Allmänheten får inte vistas på bergrumsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. All berörd personal utbildas även regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyner

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Säkerhetsansvarig
Johan Eidenby
Tel: 031 – 647 471
Gryaab AB
Box 8984
402 74 Göteborg

Växeln
Öppen vardagar kl 08-11.25, 12.05-15.30
Tel: 031 – 647 400
Epost: info@gryaab.se