EPC Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Företaget bedriver bl a laddservice till bergtäkter och entreprenader i regionen. Inom verksamhetens område lagras kemiska produkter och explosiva vara för verksamheten.

Lokalisering

Verksamheten finns i Angered.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:
P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen: ammoniumnitratemulsion (ANE) och prillad ammoniumnitrat (ANPP)

Vad kan hända?

En brand där ammoniumnitrat ingår leder till att den börjar smälta och avge gaser. Gaserna innehåller kväveoxider vilket ger en gulaktig rök. Dessa rökgaser kan vara giftiga om halterna är tillräckligt höga. Befinner man sig i sitt hus och i vindriktningen, måste man stänga fönster och dörrar. Det är dock svårt att få ammoniumnitrat att brinna.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG
Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:
EPC Sverige AB
Rågårdsvägen
424 57 Gunnilse