EPC Sverige AB, Angeredskrossen

Företaget bedriver bl a laddservice till bergtäkter och entreprenader i regionen. Inom stationsområdet lagras kemiska produkter för verksamheten.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då förvaring sker av följande:
P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen: ammoniumnitratemulsion (ANE) och prillad ammoniumnitrat (ANPP)

Vad kan hända?

En brand där ammoniumnitrat ingår leder till att den börjar smälta och avge gaser. Gaserna innehåller kväveoxider vilket ger en gulaktig rök. Dessa rökgaser kan vara giftiga om halterna är tillräckligt höga. Befinner man sig i sitt hus och i vindriktningen, måste man stänga fönster och dörrar. Det är dock mycket svårt att få ammoniumnitrat att brinna, den brinner inte av sig självt.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT´s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

EPC Sverige AB
Rågårdsvägen
424 57 Gunnilse