Ordlista

Automatiskt brandlarm

Teknisk anordning för att med hjälp av rök- och värmedetektorer tidigt kunna varna för rök och brand.

Brandcell

Utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under en viss tid bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd.

Brandcellsgräns (brandavskiljande byggnadsdel)

Byggnadsdel, inklusive rörgenomföringar och anslutningar till omgivande byggnadsdelar, som uppfyller kraven på avskiljande i viss brandteknisk klass.

Branddörr

Dörr med viss brandteknisk klass i brandcellsgräns.

Brandfarlig vara

Brandfarliga gaser och vätskor samt vissa fasta material enligt förteckning från Sprängämnesinspektionen.

Brandfilt

Brandhärdig filt för brandsläckning i till exempel kläder.

Brandskydd

Åtgärder som förebyggande syftar till att eliminera risker för brand och skador till följd av brand.

Brandskyddsbeskrivning

Beskrivning av en lokals eller byggnads tekniska brandskyddsåtgärder; installationernas placering, utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid brand. Underlag för dem som ska kontrollera brandskyddet för att hitta byggnadens brandskyddsutrustning. Finns brandskyddsdokumentation enligt BBR, utgör den brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsdokumentation enligt BBR

Den skriftliga dokumentation som ska inlämnas i samband med ny-, om-, och tillbyggnad enligt Boverkets byggregler - plan och bygglagen.

Brandskyddskontroll

Den kontroll ur brandskyddssynpunkt som kommunen svarar för med avseende på fasta förbränningsanordningar och rökkanaler/avgaskanaler samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar.

Brandskydds-åtgärder

Ett system av brandskyddsdelar som måste fungera var för sig och tillsammans för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Systemet består av i byggnaden inbyggt brandskydd i form av brandtekniska installationer, exempelvis branddörr och brandredskap, såsom handbrandsläckare. Användares förståelse för delarnas syfte och kunskap om hur man skall använda delarna är en förutsättning för systemets funktion.

Brandsluss

Utrymme i utrymnings- eller förbindelseväg med särskilt höga krav på skydd mot spridning av brand och brandgas, försett med självstängande dörrar och så stort att det kan passeras utan att mer än en dörr behöver vara öppen samtidigt.

Brandspjäll

Spjäll i ventilationskanal avsett att hindra spridning av brand.

Brandsyn

Lagstadgad kontroll av brandskyddet. Utförs av Räddningstjänsten i vissa typer av byggnader och verksamheter.

Brandteknisk klass

Klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper.

Brandtekniska installationer

Samlingsbeteckning för installationer med syfte att förhindra, begränsa eller varna vid brandsuppkomst (branddörr, brandlarm, röklucka, sprinkler osv).

Brandvarnare

Enklare form av rökdetektor för hemmabruk.

Centralapparat

Central för styrning och avläsning av larmande detektorer/ sektioner.

Dokumentation av brandskyddet

Allmän benämning som inte avser specifik typ av brandskyddsdokument.

Dokumentation av det systematiska brandskyddet

Den samlade dokumentationen av allt som berör brandskydd inom organisationen, som exempelvis byggnad, policy, organsiation, utbildningsinsatser, brandskyddsteknik. Här ingår alla dokument rörande brandskyddet.

Elevhem

Boende för barn och ungdomar i anslutning till skolor som omfattas av skollagen.

Fritidsanläggning

Byggnad eller anläggning utomhus för idrott, fritid, rekreation eller nöje.

Fysisk person

Enskild människa.

Förebyggande åtgärder

Åtgärder som sker i förhand - allså inte i en akut situation - och som vidtas i syfte att minska riskerna för olyckor eller omfattningen av de skador som en olycka kan ge upphov till.

Förebyggande åtgärder mot brand

Förebyggande åtgärder vidtas innan en olycka har inträffat, för att förhindra och begränsa skador (skyddsåtgärder). Förebyggande åtgärder mot brand är till exempel installering av automatiska brandlarm, ordnande av utrymningsvägar, utbildning och information samt allmäna förberedelser för räddningsinsatser.

Förläggning

Barnkoloni eller läger samt boende för flyktingar eller asylsökande eller för de som fullgör totalförsvarsplikt, under förutsättning att bostaden inte innehas med hyresrätt.

Förskola, skola ochskolbarnsomsorg

Verksamhet för barn och ungdomar enligt skollagen.

Handbrandsläckare

Bärbar behållare med släckmedel för en första, snabb insats vid brand.

Hotell, pensionat ochvandrarhem

Verksamhet som omfattas av lagen om hotell och pensionatsrörelse.

Industri

Verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkt, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn.

Inomhusbrandpost

Tappställe för vatten med ansluten slang för brandsläckning.

Inrättning för vård och omsorg

Byggnad där det bedrivs sådan vård eller omsorg som omfattas av hälso och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen.

Juridisk person

Sammanslutning (t ex stat, kommun, bolag, förening, konkursbo, dödsbo) som har rättskapacitet på liknande sätt som enskild människa (fysisk person).

LSO

Lagen om Skydd mot olyckor (2003:778).

LSS

Lag om särskilt stöd är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Låst institution och anstalt

Fängelse, häkte, arrestlokal eller annat liknande låst förvar, samt institution för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, institution för vård enligt lagen om vård av missbrukare eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Nyttjanderättshavare

Arrendator, hyresgäst eller någon annan som nyttjar egendom utan att vara ägare.

Nödbelysning

Belysning som tänds automatiskt när allmänbelysning släcks på grund av strömavbrott eller dylikt.

Olycksförebyggande åtgärder

Sådana organisatoriska, tekniska eller operativa åtgärder som i förväg vidtas för att minska sannolikheten för och konsekvenserna av en olycka.

Riskanalys/ Riskinventering

Med riskanalys menas en systematisk identifiering av olyckshändelser samt en beskrivning och värdering av riskerna för dessa händelser.

Riskhantering

Riskhantering omfattar hela det olycksförebyggande och skadebegränsande arbetet. Viktiga delar i riskhanteringen är riskanalys, genomförande av åtgärder, information, utbildning och uppföljning.

Rökdetektor

Branddetektor som påverkas av brandgaser.

Samlingslokal

Lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan komma att uppehålla sig.

Skriftlig för redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse togs bort ur Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 januari 2021

Släckredskap

Samlingsnamn för redskap för brandsläckning (exempelvis brandfilt, handbrandsläckare, brandslang).

Utrymningslarm

Larmanordning som avger signal som kan uppfattas av personer inom en byggnad eller anläggning eller del därav när utrymning skall ske.

Utrymningsväg

Väg från brandcell till det fria eller till annan säker plats.

Värmedetektor

Branddetektor som påverkas av  värmen från brandgaser.