Utforma SBA på hög nivå

Lagen om Skydd mot olyckor innehåller många olika krav för den som äger en fastighet eller den som driver verksamheten i en fastighet.

I ett allmänt råd SRVFS 2004:3 >>  har Statens Räddningsverk gjort kraven tydliga och säger att den som äger en fastighet eller den som driver verksamheten i en fastighet, ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete.

Dokumentation

På denna nivå ska det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Dokumentation är sedan underlaget för egenkontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet. Dokumenten är också till hjälp för verksamheten när till exempel räddningstjänsten gör tillsyn eller försäkringsbolaget gör revision.

En liten förskola behöver troligtvis ett enklare SBA, med en enkel dokumentation av delar av brandskyddsarbetet, medan en komplex industri förmodligen behöver en mer omfattade dokumentation.

Hur mycket ska dokumenteras

Nivån på det systematiska brandskyddsarbetet beror på vilka risker som finns och vilka konsekvenserna blir för människor och miljön om det börjar brinna. Hur mycket dokumentationen ska innehåller och hur detaljerad den ska vara, beror på hur komplex byggnaden är och vilka risker som finns i verksamheten.

Vilken metod ska jag använda

Det finns inga krav på särskilda metoder när du dokumenterar. Huvudsaken är att det är klart och tydligt vem som ansvarar för vad när det gäller brandskyddsarbetet, vilket brandskydd som finns och hur de hålls efter och kontrolleras. De personer som har en roll i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

Följ upp dokumentationen

Dokumentet ska regelbundet följas upp och revideras. Gör då en ny bedömning och dokumentera om det kommit till nya risker i verksamheten, förändringar av byggnaden och hur brandskyddet organiserats. Det viktigaste är inte dokumentationen i sig utan att man lever upp till det som står i dokumenten.