Robotar – framtiden för RSG?

16 februari, 2022, kl 09:39

Nu är rapporten ”Brandrobotar för kommunal räddningstjänst” klar. Räddningstjänsten Storgöteborg har skrivit den på uppdrag av, och i samarbete med, MSB inom ramen för NUC (Nationellt utvecklingscenter).

RSG och MSB har inlett ett samarbete inom ramen för temat Säkerhet på skadeplats. Detta organiseras genom NUC, ett nationellt utvecklingscenter som leds av RSG. Det förändrade olyckslandskapet ställer nya krav på räddningstjänstens förmåga vid arbete på skadeplats, samtidigt som det ger helt nya möjligheter att utveckla arbetsmetoder och nyttja befintlig teknik. Syftet med verksamheten i NUC är att skapa förutsättningar för att personalen ska kunna utföra sina insatser på ett så säkert sätt som möjligt, även under svåra förhållanden.

Framtagandet av rapporten är en del i arbetet mot att öka säkerheten på skadeplats och skapa bättre förutsättningar för insatspersonal. Uppdraget har varit att samla in kunskaper och erfarenheter från användning av brandrobotar inom räddningstjänster i Europa samt att inventera tillgänglig robotik för räddningstjänstinsatser med fokus på insatser i undermarksanläggningar. Detta har bland annat gjorts genom intressanta studiebesök hos kollegor i Norge, Danmark och Frankrike.

Riskreducering för flera insatstyper

Utvecklingen och framtagandet av brandrobotar är kraftigt ökande. Idag satsar ett flertal större brandmaterialleverantörer på utveckling inom området. Rapportens övergripande slutsats är att robotiken redan idag, och än mer framöver, kommer kunna innebära en avsevärd riskreducering för ett flertal insatstyper där vi idag behöver exponera personal. De robotmodeller som finns tillgängliga och som prövats bedöms kunna medföra en betydande riskreducering, framför allt i ovan markmiljö och specifikt i samband med kylning och begränsning.

– Tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Någonting som genererar nya risker, men som också skapar nya möjligheter. Om RSG fortsatt ska vara med och kunna skapa trygghet för såväl allmänhet som personal är det avgörande att vi ligger i framkant. Den verksamhet vi bedriver inom NUC:en, det nationella utvecklingscentret, är ett exempel på hur den här typen av arbete kan gå till. Komplexa byggnationer såsom höga byggnader och Västlänken ställer krav på oss. För att kunna möta dessa krav måste vi hela tiden vara nyfikna och innovativa. Robotar och robotik är absolut ett sådant område, säger Förbundsdirektör Lars Klevensparr.

Här kan du läsa rapporten Brandrobotar för kommunal räddningstjänst (PDF)

Läs mer om NUC (Nationellt utvecklingscenter) här>>

Intervju med Fredrik Laanemets

I filmen kan du se Fredrik Laanemets, brandman på Räddningstjänsten Storgöteborg, berätta om projektet och fördelarna med brandrobotar.