Bild för länk -

RSG:s arbete med anledning av det brinnande fartyget Almirante Storni

14 december, 2021, kl 15:00

Sedan i lördags brinner det i virkeslasten ombord på fartyget Almirante Storni som nu är förtöjd vid kaj i Göteborgs hamn.

Den 14 december

Räddningstjänsten Storgöteborg avslutar sin räddningsinsats vid Almirante Storni 
Lördag den 11 december anlände Almirante Storni till kaj­plats 615 i Skandiahamnen i Göteborg. På fartyget uppstod den 4 december en brand som föranledde statlig räddningsinsats i form av sjö­rädd­ning och miljöräddningstjänst till sjöss. Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, bistod staten det vill säga Sjöfartsverket och Kustbevakningen i dessa räddningsinsatser.

Vid ankomst till kaj inleddes en kommunal räddningsinsats. Fartygets ägare bedömdes då ha god förmåga att hantera den återstående branden men inte tillräckliga resurser för att skydda omgivningen vid en negativ händelseutveckling. Räddningstjänstens arbete inriktades därför på att hindra brandspridning under lossning av virket.

-Arbetet de senaste dagarna har gett gott resultat. Vi avslutar därför vårt arbete idag tisdag den 14 december då det inte längre finns behov av kommunal räddningstjänst. Samtliga enheter och personal återgår till ordinarie verksamhet, säger räddningsledare Daniel Gillesén.

Ägaren har vi sina kontrakterade entreprenörer tillräcklig förmåga för friläggning, avlastning och vatten­begjutning av kvar­varande glöd med hjälp av kontrakterade företag. Det innebär att det finns resurser för fortsatta åtgärder för det återstående arbetet, även om nya oupptäckta glödbränder skulle identifieras.

Den 13 december

Arbetet med att lossa lasten från fartyget Almirante Storni har fortgått under natten och dagen.

För att hindra brandspridning ombord har ett arbete med att lossa virke mellan skadat och oskadat virke för att skapa en brandgata genomförts – det arbetet är klart. Nu inriktar sig arbetet mot att lossa det virket där brandhärdarna uppstått.

Arbetet har gått bra och branden ser nu ut att avta. Därmed kan Räddningstjänsten Storgöteborg dra ner något på resurser och bemanning i hamnen.

- Givetvis är vi beredda på att snabbt trappa upp om det skulle uppstå nya behov i arbetet, säger Per Jarring, stabschef

Räddningstjänsten Storgöteborg har för närvarande två enheter och en fältstab på plats i hamnen, totalt cirka 9 personer.

- Vi bedömer just nu att arbetet vid Almirante Storni kan komma att pågå i ytterligare några dagar, säger Per Jarring

Den 12 december kl 14:00

Arbetet med att lossa lasten från fartyget Almirante Storni har pågått under natten och fortgår kontinuerligt. Med hjälp av vattenkanon från kajen vattenbegjuter Räddningstjänsten lasten ovanifrån för att vattnet ska kunna komma ner mellan trävirket, där det ger mest effekt. Resurser finns på plats utifall några nya behov uppstår i arbetet.

Räddningstjänsten Storgöteborg har för närvarande två enheter och en fältstab på plats i hamnen, totalt cirka 13 personer.

Fortsatt samverkan sker med berörda aktörer i hamnen har fungerat väl och alla har bidragit utifrån sina respektive uppdrag.

Bedömningen just nu är att Räddningstjänsten Storgöteborgs arbete med att komma åt glödhärdarna som finns i lasten kan komma att pågå i några dagar.

 Den 11 december kl 16:40
Arbete pågår med att lossa last från Almirante Storni för att effektivt kunna släcka branden på fartyget.

Rökutvecklingen är begränsad och avtar när man vattenbegjuter. Arbetet går försiktigt framåt och samverkan med berörda parter sker för att hitta bästa arbetssätt.

Tidsaspekten är svår att bedöma. Den nuvarande bedömningen på plats är att det kan ta dagar upp till några veckor.

Den 11 december kl 12:00
Almirante Storni är nu förtöjt vid kaj och Räddningstjänsten Storgöteborg har inlett en kommunal räddningsinsats parallellt med den statliga miljöräddningsinsats som pågår i syfte att skydda miljö och närliggande verksamheter.

Räddningstjänsten Storgöteborg har två enheter samt en fältstab på plats, totalt cirka 13 personer.

Den 11 december kl 10:00

Räddningstjänsten Storgöteborg inleder räddningsinsats på Almiranten Storni
Lördag den 4 december kl 14.36 inkom larm om brand i fartyg på Almirante Storni utanför Vinga. Initialt deltog räddningstjänsten med en MIRG-styrka (Maritime Incident Response Group) i sjöräddningsinsatsen. Senare i insatsen har räddningstjänsten bistått Kustbevakningen, i den miljöräddningsinsats som har pågått till havs, med en samverkansperson och en MIRG-styrkeledare med brandkompetens ombord på fartyget.

Räddningstjänsten inrättade tidigt en planeringsstab. Räddningstjänsten har också bistått med drönare/UAS (Unmanned Aerial Systems) för att bistå med flygbilder och för att kunna använda värmekamera för att lokalisera branden på fartyget.

Den 10 december beslutade Transportstyrelsen att fartyget under den 11 december 2021 ska anlöpa Göteborgs hamn, i enlighet med rederiets framtagna bärgningsplan.

Med stöd av Lagen om skydd mot olyckor kommer Räddningstjänsten Storgöteborg nu lördagen den 11 december att inleda en räddningsinsats när fartyget anlöper i Göteborgs hamn.

- Vi har bedömt att det föreligger behov av ett snabbt ingripande för att minimera skador på människor och miljö samt skydda Göteborgs hamn och den verksamhet som bedrivs där. Hamnen utgör infrastruktur av stor betydelse för såväl Göteborgsregionen som för Sverige, säger Per Nyqvist, vakthavande räddningschef Räddningstjänsten Storgöteborg.

Den statliga miljöräddningsinsatsen till sjöss övergår nu till en kommunal räddningsinsats i hamn i syfte att skydda miljö och närliggande verksamheter. Räddningstjänsten kommer att samordna sin insats med den planerade bärgningsoperationen på land. Räddningstjänsten har även en planering för den händelse att branden mot förmodan skulle sprida sig i fartyget.

- Det är en komplicerad insats att planera eftersom vi inte riktigt vet förutsättningarna, men så är det alltid när det gäller räddningsinsatser, säger Per Nyqvist, vakthavande räddningschef Räddningstjänsten Storgöteborg.

När fartyget är förtöjt vid kaj fortsätter bärgningsoperationen med att lossa lasten från fartyget. Då bedömer räddningstjänsten att man bättre kommer åt brandhärden och kan släcka på ett effektivt sätt.

 

 Uppdaterad info den 11 december kl 8:30

Här kan du följa Kustbevakningens arbete kring bärgningen av Almirante Storni


Uppdaterad info den 10 december kl 15:00

Per Nyqvist, vakthavande räddningschef på Räddningstjänsten Storgöteborg, deltog i dag vid en gemensam presskonferens tillsammans med tillsammans med Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Göteborgs Hamn och Göteborgs Stad, inför bärgningen av det brinnande fartyget Almirante Storni.

Här följer en sammanfattning av vad Per Nyqvist berättade

För Räddningstjänsten Storgöteborg började insatsen i lördags där vi med tillsammans med flera andra myndigheter deltog i den sjöräddningsinsats som då påbörjades . MIRG styrkor från kommunal räddningstjänst från andra delar av Sverige deltog också under lördagen.

Efter det akuta skedet gick olyckan över till ett mer miljöräddningskede, där vi har haft tät samverkan med Kustbevakningen och följt läget för att se på vilket sätt vi har kunnat bidra från land med resurser från kommunal räddningstjänst.

Nu går händelsen in i ett nytt skede med att bogsera in fartyget mot hamn. Där kan vi på bättre sätt angripa branden tillsammans med bärgarna som är kontrakterad av redaren samt de resurser som redan arbetar med detta.

Det är en komplicerad insats att planera eftersom vi inte riktigt vet förutsättningarna, men det är ju å andra sidan de normala förutsättningarna när det gäller räddningsinsatser. Vi behöver nu komma igång med att lyfta av lasten för att komma åt bättre och på så sätt få en effektivare släckning. Den gemensamma bedömningen är att det gör vi bäst om vi kan vara på land vid kaj.

Det har gjorts en bra bärgningsplanering, där vi har deltagit och som vi är bekväma med.

Utmaning är nu att ha tillräckligt med resurser för de eventuella omfall som kan ske. För det är naturligtvis så att vi inte riktigt vet vad som sker när vi börjar lyfta lasten. Men vi känner oss bekväma utifrån att vi har följt släckningsarbetet till havs under flera dagar och ser att det går framåt och att det går bra.

Vi är tacksamma för den täta samverkan vi har haft med Kustbevakningen och flera andra myndigheter. Det har gjorts ett otroligt arbete på havet och vi ser fram emot att nu kunna hjälpa till ifrån land med lite mer effektiva metoder.

Uppdaterad info den 10 december kl 10:00

Fartygsbranden utanför Vinga, i Göteborgs södra skärgård, är nu inne på sitt sjunde dygn. Räddningsinsatser pågår, samtidigt som berörda aktörer analyserat risker och utmaningar. Detta för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna landa i bästa tänkbara lösning.

Inriktningen just nu är att fartyget ska förflyttas till Göteborgs Hamn, och formellt beslut väntas fattas under den sena förmiddagen i dag.

Räddningstjänsten Storgöteborg, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Göteborgs Hamn och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder gemensamt in till en presskonferens idag, fredag, kl 13.00.

Den 10 december kl 07:30

Kustbevakningen är på plats med flera enheter. Det finns i nuläget ingen prognos för när släckningsarbetet är klart.

Samverkan pågår med Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Göteborgs hamn, Länsstyrelsen Västra Götaland, Räddningstjänsten Storgöteborg och flera andra berörda aktörer.

På Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar vi just nu för att förbereda en eventuell räddningstjänstinsats.

Läs mer om Kustbevakningens pågående släckningsarbete