Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riskutredning för explosiv vara

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du i enlighet med 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Föreståndare för explosiv vara ska godkännas av oss och således måste du söka tillstånd för den eller de aktuella föreståndarna till Räddningstjänsten Storgöteborg. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur beslastnings- och misstankeregistret från Rikspolisstyrelsen.

Ansökningsblanketten för godkännande om föreståndare finner du här.

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheterna och möjligheterna i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Den som driver verksamheten ska se till att föreståndaren får den kunskap som behövs. Ett dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet, ska kunna presenteras senast vid en avsyning. Det kan till exempel vara kopia på avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

I föreståndarens arbete ingår även att ha ett ansvar för säkerhetsarbetet eller att säkerhetsarbetet fungerar inom den organisation som föreståndaren verkar i (Kommentar till 4.5 i SÄIFS 2000:2).

Föreståndare ska ha kunskap om hur anläggningen fungerar och ansvara för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera den brandfarliga varan vid stängningsdags och vad de ska göra om de känner gaslukt, ser ett läckage eller upptäcker ett spill.