Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn som innebär kontroll av den tekniska statusen av eldstäder och imkanaler i storkök (gäller inte imkanaler i bostäder) och utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än en brand upptäcks vid kontrollen ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Brandskyddskontrollen innefattar

  • Eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak. 
Frånluftskanal från matlagningsutrymme iImkanaler
restauranger, storkök och därmed jämförbara
utrymmen samt till kanalen monterade delar
såsom fläkt, avskiljare och spjäll.
  • Imkanaler från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar så som fläkt, avskiljare och spjäll (gäller inte imkanaler i bostäder).
  • Kontrollen ska huvudsakligen utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter, som inte kan fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.
  • Exempel på utökad kontroll kan vara täthetsprovning, mätning av rökgas eller yttemperatur.
  • Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Detta kontrolleras vid brandskyddskontroll

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperatur.
  • Tryckförhållanden.
  • Drift och skötsel.

Hur ofta ska min anläggning kontrolleras?

Detta bestämms av MSB som utfärdar föreskrifter om hur ofta en anläggning ska kontrolleras. Det kan du läsa här: Utdrag ur MSBFS 2014:6, frister för brandskyddskontroll

Hela föreskriften: MSBFS 2014:6

Vad kostar det?

Taxa för brandskyddskontroll 2017
Taxa för brandskyddskontroll 2018