Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillstånd för fyrverkeriförsäljning

För att få sälja fyrverkeriartiklar måste du söka tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Här kan du få hjälp med att komma igång med din ansökan.

Tillståndsblankett finner du här

1. Planera din verksamhet

Börja med att fundera på hur du ska utforma din verksamhet. Information om vad som gäller för försäljning och förvaring av fyrverkeriartiklar finner du i MSB:s informationsbroschyr om försäljning av fyrverkerier och MSB:s handbok förvaring av explosiv vara. Några av de grundläggande krav som gäller är:

Vid försäljningsplats:

 • Får du inte hantera mer än ditt dagliga behov. I grund får du inte hantera mer än 25 kg (nettovikt krut) på försäljningsplats. Om du har väldigt stor hantering kan undantag ges om det styrks med försäljningsstatistik eller motsvarande utredning. Försäljningsplatsen ska vara väl skyddad mot tillgrepp.
 • Platsen ska vara helt fri från lättantändligt material på en radie av minst två meter
 • Avstånd till brandfarliga vätskor och gaser ska vara minst 12 meter
 • Platsen får inte ligga i direkt anslutning till en utrymningsväg
 • Handbrandsläckare ska finnas bakom försäljningsdisken

Vid förrådsutrymme:

 • Söker du tillstånd för mer än 25kg och högst 100kg fyrverkeriartiklar ska de förvaras i förråd avskilt från försäljningsplats och skyddas mot brand i lägst brandtekniskklass EI 30
 • I förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklar får försäljning inte förekomma
 • Förrådet ska ha släckutrustning
 • Förrådet ska glespackas. Det innebär att man packar högst 10kg explosiv vara per m3
 • Förråd för fyrverkeriartiklar ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska stöldskyddsföreningens Norm, SSF 200:4 Regler för mekaniskt inbrottsskydd
 • Har du mindre än 25kg får de förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller förråd med motsvarande tillträdesskydd

Förrådsutrymme utomhus:

 • Förrådsutrymmet ska ha ett avstånd av minst 5 meter till brännbart material eller annat som kan vålla brand
 • Om vägg eller konstruktion intill lagerutrymmet är uppfört i lägst brandtekniskklass EI30 med obrännbar utvändig ytbeklädnad, utgår kravet på avstånd till den angränsande byggnaden från lagerutrymmet
 • Räddningstjänsten rekommenderar att containerförråd förses med larm om den står utanför inhägnat område

Dessa är några av de punkter som beskrivs i MSB:s råd som nämnts ovan. När du funderat igenom dessa och planerat din verksamhet så den uppfyller kraven, kan du gå vidare till nästa punkt.

2. Ansök om tillstånd

Nu ska du ansöka om tillstånd för försäljning av fyrverkeriartiklar hos Räddningstjänsten Storgöteborg. Ansökan ska innehålla information om olika saker för att vi ska kunna ge dig tillstånd. Nedan följer de tillståndstyper du ska söka för:

 • Förvärv av explosiv vara - krävs för den som ska köpa explosiv vara
 • Förvaring av explosiv vara - krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara
 • Saluförande (försäljning) av explosiva varor - krävs för den som bedriver handel med explosiva varor till exempel den som ska sälja fyrverkeriartiklar.
 • Godkännande av föreståndare för explosiv vara. En föreståndare har som uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

På tillståndsblankettens framgår vilka dokument som ska bifogas ansökan. För tillstånd av försäljning av fyrverkeriartiklar är dessa de punkter som är viktiga att få med:

 • Riskutredning ska utföras enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och bifogas tillståndsansökan. En utredning om risker är ett systematiskt sätt att granska förvaringen för att ange de risker som finns, värdera dessa och föreslå riskreducerande åtgärder. Målet är att hindra en oönskad explosion. Man kan i dessa fall se utredningen om risker som en checklista där man kontrollerar att föreskrifternas krav är uppfyllda
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara utbildningsintyg
 • Dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet
 • Karta över området med förråd, närliggande skyddsobjekt och platser för annan verksamhet. Avstånd mellan dessa ska vara angivna
 • Beskrivning och planskiss av försäljningslokal. Beskrivningen ska omfatta lokalens utformning och placering inom fastigheten. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt, så länge planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
 • Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven.
 • Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs), åskskydd (där så krävs) samt släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering).

Din ansökan kommer att granskas för att se om försäljningslokalen och eventuellt förråd har de förutsättningar som krävs enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd till din verksamhet.

3. Förbered försäljnings- och lagerplats, men invänta avsyningsprotokoll

När du har fått ditt tillstånd kan du förbereda din försäljningsplats och ditt lagerutrymme för din kommande verksamhet.

Om tillståndet endast är giltigt efter godkänd avsyning (avsyningsbevis) får du däremot inte ta emot och förvara fyrverkeriartiklarna innan en slutkontroll är gjord, en så kallad avsyning. Av tillståndet framgår det om du måste boka en avsyning eller ej.

4. Utse och utbilda föreståndare

Föreståndaren ska ha kunskap om hur verksamheten fungerar och ansvarar för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera den övriga personalen om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera fyrverkeriartiklarna från försäljningsplatsen vid stängningsdags.

Den som driver verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och se till att de får den kunskap som behövs, se mer om föreståndare.

5. Avsyning av anläggningen

Efter att du är klar med din verksamhet och redo att starta ska du själv anmäla till Räddningstjänsten Storgöteborg att du vill ha en avsyning av verksamheten.

Då kommer vi till er för att göra en slutkontroll av anläggningen. Om du inte får några anmärkningar så får du starta din verksamhet.

Dokument som ska finnas med i din ansökan

Din ansökan ska innehålla information om flera olika saker för att man ska kunna ge dig tillstånd till försäljning av fyrverkeriartiklar. Om du skickar med rätt information från början, slipper du att skicka papper i efterhand och du sparar tid.

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi beslut i ärendet inom tre månader. Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.