Så här går ett tillsynsbesök till

Hur ofta och när kommer räddningstjänsten?

Det är räddningstjänsten som beslutar om var, när och hur en tillsyn ska gå till. I Lag om skydd mot olyckor finns det inga frister som talar om att en viss typ av verksamhet ska tillsynas exempelvis vart tredje år. Det är helt upp till räddningstjänsten att genomföra en bedömning, vilket innebär att tiden mellan tillsynsbesöken kan variera. De allra flesta tillsynsbesök bokas i förväg av en tillsynsförrättare, men om en akut situation har uppstått kan räddningstjänsten även komma oanmäld alla tider på dygnet.

Vilka ska vara med vid tillsynsbesöket?

Från RSG kommer det oftast en tillsynsförrättare, ibland fler. Ägare och nyttjanderättshavare ska vara med vid tillsynsbesöket och ibland kan det vara lämpligt att ytterligare berörda personer deltar, exempelvis brandskyddsansvarig eller liknande.

Hur går ett tillsynsbesök till?

Tillsynsbesöket innebär bland annat en kontroll av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, det vill säga det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet. Ägare/nyttjanderättshavare bör inför tillsynen vara väl förberedd och kunna redovisa de dokument/handlingar som räddningstjänsten efterfrågar. Följande dokument, beroende på verksamhet, är exempel på vad räddningstjänsten vill ta del av:

 • Riskinventering.
 • Organisation, delegation för brandskyddet.
 • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar.
 • Gränsdragningslista mellan ägare och verksamhet.
 • Checklistor över gjorda kontroller.
 • Drift- och underhållsplaner.
 • Intyg från senast utförda revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler samt funktionskontroll av brandgasventilation.
 • Brandskyddsregler.
 • Utbildningsplaner.
 • Aktuell skriftlig redogörelse.
 • Tillstånd enligt Lag om (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor eller andra tillstånd som kan vara av intresse.

Tillsynsbesöket avslutas med en gemensam rundvandring och stickprovskontroll på hur brandskyddet ser ut i verkligheten.

Efter att ha granskat all relevant information gör tillsynsförrättaren en bedömning om brandskyddet är skäligt eller om några åtgärder behöver vidtas. Räddningstjänstens bedömning redogörs för i en tjänsteanteckning som skickas till berörda. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare har möjlighet att komma med synpunkter på tjänsteanteckningen. Därefter fattar räddningstjänsten sitt beslut och skickar det till parterna. Beslutet är en juridisk handling som går att överklaga.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynsärendet. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med tillsynen och grundar sig på nedlagd tid.