Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar

Enligt LSO har den som äger en byggnad/anläggning och den som bedriver verksamhet det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skäligt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete

Ett skäligt brandskydd innebär bland annat att ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas, se Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska. Arbetet ska dokumenteras och bör bedrivas för alla byggnader och anläggningar, dock i varierande omfattning.

Vid en tillsyn ska det systematiska brandskyddsarbetet kunna beskrivas.
För mer information kring systematisk brandskyddsarbete, klicka här.

Det är inte räddningstjänstens ansvar att brandskyddet fungerar.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

 2 kap. 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skriftlig redogörelse

 

För mer information om skriftlig redogöresle - klicka här

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap. 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.

Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.