Kostnad för tillsyn -LSO

För genomförd tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utgår ersättning enligt denna taxa. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Föt taxa i Lilla Edet, Stenungsund och Tjörns kommun, se bifogad taxa längst ner på sidan.

Industri, med mera: 4147 kr exklusive moms.

Samlingslokal <= 150 personer: 3555 kr exklusive moms

Samlingslokal > 150 personer: 4147 kr exklusive moms

Samlingslokal > 150 personer med alkoholförsäljning: 4740 kr exklusive moms

Flerbostadshus: 4147 kr exklusive moms

Gemensamhetsboenden: 4147 kr exklusive moms

Hotell: 4147 kr exklusive moms

Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola): 3555 kr exklusive moms

Vårdmiljöer särskilda boenden: 4740 kr exklusive moms

Vårdmiljö sjukhus och fängelser: 4740 exklusive moms

Brandfarlig lokal: 4147 kr exklusive moms

Kulturbyggnader*: 5925 kr exklusive moms

Tillsyn av enskilda förhållanden: 4147 kr exklusive moms

Tillsyn mindre omfattning: 2370 kr exklusive moms

* Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.

Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE

I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO.

Årlig justering av taxan

Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.

 Myndighetstaxa Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun 2023.pdf