x Verksamheter på hög nivå - Företag & Organisation - RSGBG

Verksamheter på hög nivå

Här ingår byggnader och verksamheter som vanligtvis är stora och komplexa anläggningar. Riskbilden ökar kravet på djup och detaljer i byggnadsbeskrivning, organisation och underhållsrutiner. Dessa verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och lämna skriftlig redogörele till Räddningstjänsten.

Exempel på verksamheter som innefattas ser du här. Tabellen är ett sammandrag ur Räddningsverket föreskrifter och allmänna råd om skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Vård Omsorg Kriminalvård

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
 • Låsta instutitioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet Skolverksamhet Skolbarnomsorg

 • Om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • I markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

 • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst femgästrum.
 • Byggnad för elevhem eller förläggning om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler Restauranger Fritidsanläggningar

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns plats för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar där det finns plats för fler än 1000 personer, helt eller delvisunder tak.

Industrier och verksamhet

som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn.

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. (Kontorspersonal räknas inte in)
 • Byggnader eller andra anläggningar med sammanlagd yta större än 2500 m2. (Kontorslokaler tas inte med vid beräkningen)
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Industrier som omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lag (1988:950) om kulturminnen mm, med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm.
 • Statliga museum och andra museum som är berättigade till bidrag enligt förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

 • Byggnader med fler våningar än 16 våningar ovan mark.
 • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2000 m2.
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel