SBA på hög nivå

Lagen säger att ansvaret för brandskyddsarbete ligger hos var och en, privatperson och företagare. Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du som ansvarig upprätta ett Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA . Kravet på SBA gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer.

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna

SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd.

Ordning och reda på metodiskt vis

SBA innebär att den som äger fastigheten och den som bedriver verksamheten, tillsammans planerar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp sitt arbetet med brandskyddet.

Det systematiska brandskyddsarbetet skapar ordning och reda på dina brandskyddsfrågor. I början krävs det lite mer arbete, men när det är igång blir det enklare.

Alla kan bidra till höjd säkerhet

Alla anställda ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen och kunna de
skyddsanordningar som finns. På så sätt kan alla vara med och arbeta för en säkrare verksamhet och arbetsmiljö.

Med SBA skapar du rutiner i brandskyddsarbetet. Det innebär också att du kontrollerar och följer upp ditt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Båda metoderna är lätta att göra och tillvägagångssätten är mycket snarlika.

Många verksamheter har redan en inarbetad skyddsorganisation t.ex. internkontroll av arbetsmiljön. Denna organisation kan mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

Verksamheter på hög nivå

Här ingår byggnader och verksamheter som vanligtvis är stora och komplexa anläggningar. Riskbilden ökar kravet på djup och detaljer i byggnadsbeskrivning, organisation och underhållsrutiner. Dessa verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och lämna skriftlig redogörele till Räddningstjänsten. Här kan du läsa mer om verksamheter som amfattas av SBA på hög nivå

Exempel på dessa verksamheter kan vara

  • Vård, omsorg, kriminalvård
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet, skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Samlingslokaler, restauranger, fritidsanläggningar
  • Industrier och verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn
  • Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden
  • Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand