Univar AB

Univar har ett kemikalielager i Marieholms industriområde, Marieholmsgatan 56 - 58. På Marieholmslagret lagras ett stort antal kemikalier i tankar, säckar, fat, dunkar m.m. Hantering av ämnen omfattar blandning av fasta och flytande kemikalier samt ompackning och fyllning av kemikalier.

Varje år omsätts ca 35 000 tonkemikalier .På Marieholmslagret arbetar ca 25 personer. Företaget har även en kontorsbyggnad inom sa mma område.

Risker vid hantering

I riskanalysen finns två risker, som kan klassas som allvarliga och ge konsekvenser för människor och miljö inom såväl som utanför anläggningen, identifierats. Dessa händelser bedöms vara brand i kemikalielager och blandning av natriumhypoklorit och syra i lagringstank eller småbulkbehållare (IBC).

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för kraftig reaktion mellan olika ämnen vid inleverans finns ett låssystem där laboratoriepersonal efter genomförd kontroll av lastbilens innehåll lämnar ut nyckel till operatören, så att endast rätt tank kan väljas. För att minska risken för brand har ett flertal åtgärder genomförts, t ex separering av lagrade ämnen med olika egenskaper, ett separat lager för brandfarliga ämnen och ett för oxiderande ämnen.

För att förebygga större olyckshändelser arbetar Univar kontinuerligt med att förbättra rutiner, lokaler och utrustning samt att utbilda personalen i kemikaliesäkerhet. Företaget har också ett kontinuerligt samarbete med den kommunala räddningstjänsten med bl a gemensamma övningar.

Exempel på farliga ämnen

Frätande ämnen som lagras i tank

saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra, ättiksyra, natron- och kalilut, ammoniak i vattenlösning, natriumhypoklorit.

Andra ämnen som lagras i tank

 ftalater, adipater, bensylalkohol.

Ämnen som lagras i originalemballag

syror och baser (frätande), nitrater, nitriter, permanganater, persulfater m fl (oxiderande).

Mer information

Fås av logistik-, terminal- eller miljö & kvalitetschef
Telefon växel dagtid: 031-83 80 00
Telefon övrig tid SOS Alarm: 040-676 9040

Hemsida www.univarnordic.com