Släryd Grus & Entreprenad AB

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Täkten ligger ca 1 km norr om Sjögärde golfbana, ca 9 km från Frillesås samhälle och ca 3 km norr om Frillesås kyrka. Berget i täkten består av en medelkornig grå gnejsig granit.

Beskrivning av täktverksamheten

I täkten har påbörjats förberedande arbeten såsom avbaning, anläggande av vägar mm. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulk­emulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.
Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Släryd Grus & Entreprenad AB

Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager

Adress: Kullagärde 1:6 Breared i Kungsbacka kommun

Telefon: 070-589 8279

E-post: magnus.sundqvist@ncc.se