Hammargrens Pyroteknik AB

Verksamheten vid Hamargren Pyroteknik AB omfattas av lagen (1999:381) avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kraven gäller för den lägre kravnivån, under 50 ton.

Varorna produceras i Kina och importeras i containers. Varorna är förpackade i godkända transportförpackningar. Arbetet vid verksamheten består i att orderpacka varorna till våra rikstäckande återförsäljare. Varorna anländer under perioden augusti-oktober och levereras ut under januari månad. Övrig tid sker i huvudsak försäljning och underhållsarbeten

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen med fysikaliska faror P1a och P1b (se nedan). De explosiva varornas riskgrupper är 1.3G och 1.4G med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Varningsinformation till allmänheten har i samråd med berörda myndigheter inte bedömts som relevant med hänsyn tagen till verksamhetens geografiska placering. I händelse av olycka uppmanas dock allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. För ytterligare information uppmanas allmänheten kontakta den lokala räddningstjänsten. För information och uppgifter om utövad tillsyn se länk nedan eller kontakta Länsstyrelsen.

För ytterligare information om verksamheten kontakta info@hammargren.se

Hammargren Pyroteknik AB, organisationsnummer 556627-0640

Besöksadress
Skårbyvägen 51, 434 95 Kungsbacka

Postadress
Box 10417, 434 24 Kungsbacka

Avsnitt P – Fysikaliska faror

P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål

Hit räknas: Explosiva ämnen, blandningar eller föremål i riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 enligt lagstiftningen för transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Gränsmängderna är 10 ton för den lägre kravnivån och 50 ton för den högre.

P1b Explosiva ämnen, blandningar och föremål

Här ingår Explosiva ämnen blandningar och föremål, riskgrupp 1.4 enligt lagstiftningen för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Gränsmängderna är 50 ton för den lägre kravnivån och 200 ton för den högre