Hammargrens Pyroteknik AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Varorna importeras i containers. Varorna är förpackade i godkända transportförpackningar. Arbetet vid verksamheten består i att orderpacka varorna till våra rikstäckande återförsäljare. Övrig tid sker i huvudsak försäljning och underhållsarbeten.

Lokalisering

Verksamheten finns  på Skårbyvägen 51, 434 95 Kungsbacka

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Vad kan hända?

Verksamheten hanterar explosiva ämnen med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. I händelse av olycka uppmanas allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. 

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen i Hallands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen i Hallands län på telefon 010-224 30 00 eller  e-post: halland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Mail: info@hammargren.se

Hammargren Pyroteknik AB,

Besöksadress: Skårbyvägen 51, 434 95 Kungsbacka

Postadress: Box 10417, 434 24 Kungsbacka