x Gryaab - Företag & Organisation - RSGBG

Gryaab

Gryaab AB driver reningsanläggningen Ryaverket, som ligger öster om Rya skog, 500 meter från Älvsborgsbrons norra fäste, och lagrar ämnen i bergrum vid Syrhåla, söder om Volvo Personvagnar och väster om Preem.

Bolaget ansvarar för transport och reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Gryaabs huvudsakliga uppgift är att säkra vattenkvaliteten i omgivande sjöar och vattendrag genom att kostnadseffektivt och miljömässigt ta hand om regionens avloppsvatten.

Gryaab strävar efter att så långt som möjligt ta tillvara energi och näringsämnen så att avloppsvattnet inordnas i kretsloppet.

Syrhåla

Verksamheten vid Syrhåla följer Seveso III lagstiftningens högre krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (lagen (1999:381) förordningen (SFS 2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8)).

Farliga ämnen

Gryaab följer lagstiftningens högre krav eftersom bergrummet som används för deponering av behandlat avloppsslam är cirka 600 000 m3 och innehåller stora mängder brandfarliga gaser. Dels är det petroleumgas kvar från tidigare verksamhet då utrymmet användes för beredskapslagring av olja, och dels innehåller det biogas (metan). Biogas uppstår under efterrötningen av det avloppsslam från Ryaverket som inte kan användas på något annat sätt.

Risker vid hantering

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en explosion.
Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning.

Inom anläggningen finns lokala audiovisuella larm (siren och gult eller rött blixtljus) anslutna till gasvarningssystemet. Om larmet löser ut ska personer i närheten av anläggningen omedelbart ta sig i säkerhet. Det innebär ett avstånd på minst 400 meter, och bort från vindriktningen.

Om allmänheten behöver varnas beslutar Räddningstjänstens räddningsledare att gå ut med Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska du gå inomhus där du är bättre skyddat. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges Radios P4 eller titta på SVT. Se även www.krisinformation.se.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Till 113 13 kan allmänheten ringa dygnet runt och få verifierad information.

För att hantera följderna av en eventuell olycka har Gryaab arbetat fram en extern plan för räddningsinsatser som sträcker sig utanför anläggningen i Syrhåla. Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner och order från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen i Syrhåla är inhägnad och står under ständig övervakning. Allmänheten får inte vistas på bergrumsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området. All berörd personal utbildas även regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Gryaab samarbetar med Räddningstjänsten Storgöteborg för att begränsa riskerna i verksamheten. Vi är skyldiga att:

  • vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område.
  • kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor.
  • i så hög grad som möjligt begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Senaste tillsynsbesöket utfördes av Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten Storgöteborg 2014-10-08. Länsstyrelsen gjorde en periodisk besiktning 2017-05-18.

Gryaab är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14 001:2015.

Kontakt

Säkerhetsansvarig
Douglas Lumley
031-64 74 00  

Gryaab AB
Box 8984
402 74 Göteborg

Växeln
Öppen vardagar 08-11.25, 12.05-15.30
031-64 74 00

epost info@gryaab.se